[siteorigin_widget class=”MetaSlider_Widget”][/siteorigin_widget]

Wolkom op de side fan it WSSFS. It WSSFS is al sûnt 1930 de moaiste studinteferiening út Wageningen.  Op dizze side kinst alles te witten komme oer ús feriening, lykas oer ús aktiviteiten,  it bestjoer en de kommisjes. Hast fragen of wolst lid wurde? Dan kinst fansels altyd kontakt mei ús opnimme, de kontaktgegevens binne op dizze side te finen.

Komsto studearjen yn Wageningen? Machtich moai! Sjoch hjir as ús selskip ek wat foar dy is ⇩⇩

 

Noh, goeie! Miskien bist op ús side terjochte kaam omdatst ús heard hast op Omrop Fryslân, of miskien bist troch oaren tipt. It makket net safolle út hoe’tst hjir kaam bist, it is al hartstikke leuk datst ynteresse yn ús hast!

Wa binne wy no krekt? Wy binne it Wageningsk Studinte Selskip foar Fryske Stúdzje (ek wol WSSFS). Wy bin in selskip fan 90 jier âld, en hawwe as doel om alle Fryske studinten dy’t nei Wageningen komme har thús fiele te litten!

Hoe dogge wy dat krekt? Dat antwurd is simpel: mei in soad geselligens! Elke tiisdeitejûn is der in ferieningsjûn wêr ien wy in soad ferskate dingen dogge: soms is it gewoan smûk sitte mei in buorrel, soms is it in spannende pubquiz, soms gean we mei-inoar in sportive aktiviteit ûndernimme. It is elke wike wer wat oars, mar altyd tige smûk.

Tinksto no: dat liket my wol wat? Machtich! Wy sjogge der nei út om dy better kinnen te leare. Kinst ast mear oer ús witte wolst kontakt opnimme fia de mail (wssfs@wur.nl), fia ús Facebook of Instagram of kinst in appke stjoere nei Jacob (+31 6 25213035). Wy binne in iepen selskip, en dêr past neffens ús gjin ûntgriening by. Wy organisearje yn de earste 4 wiken fan in kommend stúdzjejier aktiviteiten foar de minsken dy’t ynteressearre binne, dus dêr bist fan herte wolkom om te sjen oft it W.S.S.F.S. wat foar dy is. En bisto ek te finen op de AYD (yntroduksjewike)? Kom dan gerêst ek efkes del, dan kinst alfêst ris kennis meitsje mei guon leden!

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

Sylwykein 2019

It ôfrûne wykein hat it jierlikse sylwykein wer plak fûn! Mei in groep entûsjaste leden en swingels ha wy in machtich moai wykein hân. Sneon hawwe wy de hiele dei te silen west, en it docht mar wer ris blieken dat friezen har wol thús fiele op it wetter. It waar holp ek wol in bytsje mei, want it wy perfekt sylwaar. Ek op stap yn Snits hat de measten wol poerbêst foldien. Elkenien dy’t der wie, tige tank foar alle sterke ferhalen, goeie grappen en ynset!

Reedriden yn Nijmegen

Om’t it dizze wike sulk moai waar wie, krigen wy Friezen lêst fan ûntwenningsferskynselen. 33 jier lyn, op 26 febrewaris 1986, waard der nammentlik in alvestêdetocht riden. Wylst wy mei ús gesicht yn it sintsje sieten tiisdei, verlangden wy nei it iis. Dus giene wy mei in grutte ploech minsken nei de iisbaan yn Nijmegen om de ûntwenning in bytsje tsjin te gean. Dat is aardich slagge, want it wie in tige slagge jûn!

Sprekkersjûn

Minsken, ús Taal & Kultuer kommisje hat foar takommende wike tongersdei, 22 novimber, twa sprekkers útnoege. Der wurdt ús troch de iene, fan it bedriuw “De Fryske”, fan alles ferteld oer tsiis. In oar sil us wat fertelle oer ús wrâldferneamde Fryske hynder. Twa o sa ferskate en nijsgjirrige ûnderwerpen, hjir wolle jim allegear by wêze fansels! Tuskentroch en nei de tiid kinne we de sprekkers fragen stelle en oan de tosk fiele mei in diskusje. Fansels is it ien en oar oan fersnaperingen ek oanwêzich. Liket it dy wat ta? Elkenien is wolkom dus kom foaral del!

Hâld ús yne gaten, want de kommende dagen meitsje wy beide sprekkers bekend. Wy hoopje op in smûke en learsume jûn!

Wer: H41 Herenstraat 41, 6701 DH Wageningen.
Wannear: tongersdei 22 novimber
Hoelet: it begjint om 20:00
Kosten: een pear euro + eigen konsumpsjes

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]

Aginda 2021

Bûsboekje Perioade 6:

Wike 3 Sportkommisje

Wike 4 Wikselborrel

Wike 5 Boarre

Simmermoanne 12 (juny), autospeurtocht, federaasjeaktiviteit.

Wike 6 BBQ (Itensieders/bestjoer)

Wike 7 Learmomint

 

Simmerfakânsje 2021:

AYD 2021 rispmoanne 11-14 en 16-19 (augustus)

 

Perioade 1 skoaljier 2021-2022:

MOARD aktiviteiten, data folgje

 

 

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]