Yn de lange skiednis fan it W.S.S.F.S hawwe de leden fan de feriening in prachtiche kolleksje oan boeken opboud. Dizze boeken binne foar ús leden en oare persoanen fansel altyd beskikber om ris te lêzen.  Yn de kolleksje binne sawol ferhalen, dichtbundels, teltsjes en stúdzjeboeken oanwêzich. Foar fragen kinne je fansels altyd by de argyfkommisje telâne.

Hjir ûnder stiet in list fan’e kolleksje.

Klik hjir foar de list:
Yn alfabetyske folchoarder
Op jiertal (âld nei jong)
Op skriuwer

 

Titel Jier fan útjefte Skriuwer Plak fan útjefte
A
1 Frisia 1917 AJ Osinga Snits
2 Frisia 1918 AJ Osinga Snits
3 Frisia 1919 AJ Osinga Snits
4 Frisia 1921-1 D Kalma Snits
5 Frisia 1921-b D Kalma Snits
6 Frisia 1930 D Kalma Snits
7 Frisia 1933 D Kalma Snits
8 Frisia 1933 D Kalma Snits
9 Frisia 1934 D Kalma Snits
B
1 Yn us eigen tael 1933 EB Folkertsma Snits
2 Yn us eigen tael 1934 EB Folkertsma Snits
3 De Weitsrop 1933 P Sipma Boalsert
4 De Vrije Fries 1913 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
5 De Vrije Fries 1914 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
6 De Vrije Fries 1915 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
7 De Vrije Fries 1916 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
8 De Vrije Fries 1917 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
9 De Vrije Fries 1918 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
10 De Vrije Fries 1920 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
11 De Vrije Fries 1921 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
12 De Vrije Fries 1923 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
13 De Vrije Fries 1924 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
14 De Vrije Fries 1928 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
15 De Vrije Fries 1929 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
C
1 De Vrije Fries 1930 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
2 De Vrije Fries 1932 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
3 De Vrije Fries 1934 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
4 De Vrije Fries 1939 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
5 De Vrije Fries 1941 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
6 De Vrije Fries 1943 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
7 De Vrije Fries 1946 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
8 De Vrije Fries 1948 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
9 De Vrije Fries 1950 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
10 De Vrije Fries 1953 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
11 De Vrije Fries 1955 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
12 De Vrije Fries 1957 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
13 Ho’t de Fryske bûter ûnstiet út loft en reinwetter 1940 Dr. Ir. J.B. van der Meulen L.i.
14 Op for Staetspinsioen- Fryske propaganda RG Postma Leeuwarden
15 Ald en Nij – Foardrachten C Wielsma Leeuwarden
16 Willem Emmens HC van Dockum Assen
17 Fryske Trou 1933 IJC Schuitmaker Leeuwarden
D
1 Fjirtich Jier Taelstriid-1 1940 JJ Hof Dokkum
2 Fjirtich Jier Taelstriid-2
3 Fjirtich Jier Taelstriid-3
4 Fjirtich Jier Taelstriid-4
5 Frysk Jierboek 1937 P Sipma & JH Brouwer Assen
6 Van den mond der oude Middelzee 1940 KJ van den Akker Leeuwarden
7 Fersen 1934 P v.d. Burg Snits
8 Lunchroom 1936 Joh D de Jong Snits
9 De Stellingwerven en Omstreken 1920 HJ Popping Oosterwolde
10 Boer en Dichter 1946 Kees Jongsma Assen
11 De Friesche Beweging 1917 HG Cannegieter Amsterdam
12 Koart Oersjoch oer Fryslâns Skiednis
E
1 Op Wylde Weagen 1906 IJC Schuitmaker Ljouwert
2 Kening Aldgillis 1920 D Kalma Boalsert
3 Noarderljocht 1921 D Kalma Boalsert
4 Hamlet – Prins fan Denemarken 1925 TE Holtrop Dokkum
5 Julius Caesar 1928 TE Holtrop Snits
6 De Roardisten 1934 D Kalma Snits
7 In Fijan Fen Minsken 1930 D Kalma Snits
8 Beart-Oms Testemint WA Eisma Ljouwert
9 Simson F Schurer Ljouwert
10 Keningen fan Fryslân 1949 D Kalma Dokkum
11 Leafwyn 1941 D Kalma Snits
12 Frysk Jierboek 1938 1938 P Sipma & JH Brouwer Assen
13 Nije Gedichten 1945 DA Tamminga Dokkum
14 Gyspert Japicx Wirken 1936 P Sipma & JH Brouwer & J Haantjes Boalsert
15 De Bidler E. G. A. Ljouwert
16 Dagen 1937 O Postma Snits
17 It Rike Jier Sjoerd Meinesz Snits
18 Gysbert Japiks – Fryske rymlerije
19 Forgetten Post 1949 RW van Tuinen Snits
20 Hwet Foarby Gie 1929 L Martena Snits
21 Waer-Gles MCMXXXVIII J Piebenga
F
1 Regionale Televisy 1964 Stúdzjekommisje foar Regionale Televisy fan de Fryske Kultuerried
2 Peaskepronk en Pinkster Rynskens 1936 Dr J Botke Snits
3 Natûr en Gea 1937 Dr J Botke Snits
4 Yn en om de Reidwal 1941 Dr J Botke Snits
5 De Fryske Akademy Untstean Untjoowing Utsjoch 1963 Mr K de Vries Frjentsjer
6 De Friesche Landbouw Veenkolonie – bevolkingsstudies van de gemente opsterland 1930 Dr HGW van der Wielen Amsterdam
7 Een Fryslân’s Groun 1921 Dr J Botke Grins
8 Passing of the Frisians – Anthropography of Terpia 1927 Dr. DJH Nyessen Den Haag
9 De Iepening fen de Fryske Akademy 1938 P Sipma Assen
10 De Glêdde Tonge By Us Fé 1942 Dr TH de Groot Drachten
11 Rapport over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland en den Noord-Oost Polder 1941 Fryske Akademy Leeuwarden
12 Eat Oer it Tal Biwenners, de Migraesje en de Bifolkingstichtnes yn Fryslân 1942 Ir A Vondeling Drachten
13 Practyske Rie by it Ombrekken fen Grekide en by it Bouwen op Ombritsene Greide 1941 BR Stoer Drachten
14 The Heritability of Millk Yield and Fat Percentage in the Friesian Cattle in the Province of Friesland 1956 SAF El-Shimy Wageningen
15 Boer en Mienskip 1938 Jongerein ôfdieling Snits Snits
16 De Pomp 1993 Eppie Dam Enschede
17 Lette en Iere Bloei 1936 Dr J Botke Snits
18 Yn Dunkere dagen 1938 Dr J Botke Snits
19 Ien en Oar Oer de Groun fen East Dongeradiel SF Kuipers Drachten
20 Stapstiennen – in kar út eigen wurk 1979 DA Tamminga Ljouwert
21 Flinter fan Hope 1986 Baukje Tsjerkje de Jong Ljouwert
22 In Doaze Fol Alde Snypsnaren 1882 TG van der Meulen Frjentsjer
23 De Nije Moarn – in karlêzing ut it Wirk fen Jongfruske Skriuwers 1922 D Kalma Dokkum
24 Dage – Fersen I 1927 J Kamminga Dokkum
25 De Lojchte Ierde 1929 O Postma Snits
26 Utflecht fersen fen Fedde Schurer
27 After it Oargel Fersen fen DH 1935 DH Kielstra Snits
G
1 It Sjongende Fryslân D Kalma Berltsum
2 It Sjongende Fryslân D Kalma Berltsum
3 It Sil Bestean 1946 O Postma Snits
4 Jolm 1947 GN Visser Assen
5 Striid en Dream 1948 Harmen Sytstra Dokkum
6 Spegelskrift 1949 Sjoerd Spanninga Assen
7 Núnders 1950 Sjoerd Spanninga Drachten
8 Untwyk 1950 Klaes Dykstra Drachten
9 Op Fjouwer Winen 1961 AR Oostra Boalsert
10 Yn Petear mei de Ljochte 1967 Ferskate skriuwers
11 Skutting Skroat 1974 Josse de Haan Ljouwert
12 Frysk Lieteboek 1979 AJ Osinga Ljouwert
13 De toren van de Lichtmis 1988 Johan Veenstra Oosterwolde
14 Earnst en Koartswyl 1979 Joop Boomsma Ljouwert
15 Venster-Literair Tijschrift 1982 Venster Leiden
16 Te Lange Lêsten Eppie Dam Enschede
17 Fryslan Sjongt 1986 Fryske Akademy Ljouwert
18 Harstwiich 1939 Inne de Jong Snits
19 Lisck fen Eijsinga 1941 S Kloosterman Boalsert
20 Sinneblink 1941 Y Poortinga Snits
21 Rispinge 1945 Piter Jelles Ljouwert
H
1 Rispinge 1943 Piter Jelles Ljouwert
2 Op Koart Front 1946 Anne Wadman Dokkum
3 De Gouden Ure 1930 JH Brouwer Snits
4 Fen Lang Forlyn 1925 Sjouke de Zee Ljouwert
5 Fryske Folksdichters – In Karlêzing út har Wurk 1945 P Terpstra Boalsert
6 Frysk Pieteboekje 1933 Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse Ljouwert
7 Frysk Pieteboekje 1933 Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse Ljouwert
8 Stjerrerein 1946 Marten Sikma Dokkum
9 Plak Harmen Wind Fryslân
10 Ut it Alde Laech TE Halbertsma Den Haech
11 Gedenkschriften – eerste deel wording MCMXXVII PJ Troelstra Amsterdam
12 Spegels 1927 R Brolsma Ljouwert
13 Folksforhalen 1929 KF Proost Ljouwert
14 De Skarlún 1929 R Brolsma Snits
15 De Fryske SkrifteKennisse Diel 2 1931 D Kalma Dokkum
16 Neisimmer 1931 D Kalma Snits
I
1 De Sûnde fen Haitze Holwerde 1938 U van Houten Ljouwert
2 De Fryske Skrifte Kennisse fen 1976-1897 1939 D Kalma Dokkum
3 Frysk Sêgeboek SJ van der Molen Snits
4 Paed nei eigen Hoarnleger 1940 Nyckle J Haisma Boalsert
5 It Widdou’s Bern 1941 R Brolsma Snits
6 Groun en Minsken 1942 R Brolsma Snits
7 Oarreheite Erfskip 1943 W Cuperus Boalsert
8 Lutske Jonge 1947 Roel van der Zee Snits
9 Lutske 1947 Roel van der Zee Snits
J
1 Abbingawâld 1947 SJ van der Schaaf Snits
2 Op Wyld-skar 1948 H de Jong Snits
3 Eachweiding 1950 EB Folkertsma Dokkum
4 Heidebern 1951 P de Jong Boalsert
5 It Lân Forline 1951 Nyckle J Haisma Snits
6 Konduktrise 1952 Welmoed Hemrice Boalsert
7 De Pylgerreize 1953 GA Wumkes Boalsert
8 De Breugeman Komt 1953 YPK fan der Fear Drachten
9 Elbrich Y Poortinga Snits
10 Ofgeand Tij Hein Faber Frentsjer
11 Loslitte 1957 Dj Weening-Meijer Boalsert
K
1 De Grize oer de Grouwe 1958 G Jonkman & Y Poortinga & Marten Sikkema Drachten
2 Douglas Omnibus 1964 LC Douglas
3 De Smearlappen 1965 Anne Wadman Drachten
4 In Trou Tofolle G Mulder Frentsjer
5 Wês Foarsichtich Watse! 1968 Jo Smit Drachten
6 Marginale Minsken 1968 Homme Eernstma Drachten
7 De Koningskruistocht MCMLXVIII Jay Williams Amsterdam
8 It lyk wurdt oantaest 1968 Tjitte Piebenga Ljouwert
9 It Forsin 1968 Jan J Bijlsma Drachten
10 De Fûke 1970 Rink van der Velde Drachten
11 De Boumaster fan de âldehou 1985 DA Tamminga Ljouwert
12 Lampe Fryske Forhalen 1972 RR van der Leest Boalsert
13 Uw tuin van manad tot maand 1968 Rob Herwig Amsterdam
L
1 It Fleanend Skip 1977 Ype Poortinga Ljouwert
2 De Reis van Labot 1977 Piter Boersma Ljouwert
3 Bokwerd Omhoog 1977 Wabbe Wisses Ljouwert
4 De Efterste Houn Seach om 1979 SJ v.d. Molen Bûtenpost
5 De Feest Gongers 1968 Drachten Anne Wadman
6 It Goudene Uleboerd 1979 G Spaanderman Wielenga Boalsert
7 Frjemdfolk op Barrahiem 1978 DA Tamminga Ljouwert
8 De Wylde boerinne 1979 TE Holtrop Boalsert
9 It Gouden Skaakspul 1980 Ype Poortinga Ljouwert
10 De verdachte Verheugt 1980 Jan Willem van de Wetering Duivendrecht
M
1 Dêr’t de Woartels Lizze 1980 A Jousma Boalsert
2 Mear as Jiske Bleau der Oer 1980 Tabe Beintema Ljouwert
3 Thús is de maggi op 1981 Hylkje Goïnga Ljouwert
4 Och Siberen 1981 SM van dre Galiën Boalsert
5 De Ronde van ’43 1981 Henri Knap
6 Moai waar en lange dagen 1981 Jan Wybenga Bûtenpost
7 Omnibus 1981 Rink van der Velde Ljouwert
8 Yn adams Harnas 1982 Anne Wadman Snits
9 Uit Friesland’s Volksleven 1984 Waling Dijkstra Ljouwert
10 De Redens Oer 1984 Hylke Speerstra Hearrenfean
11 De Boumaster fan de Aldehou 1985 DA Tamminga Ysbrechtum
12 De Gouden Swipe 1985 Abe Brouwer Ljouwert
N
1 Kammeraat Hollanski 1987 Rink van der Velde De Wylgen
2 In Earme Swalker yn’e Wrald 1988 YPK fan der Fear Ljouwert
3 As jim tútsje wolle dan gau 1988 Geale de Vries Drachten
4 Wimerklaas en Swarte Pyt 1991 Simy Sevenster St. Anne
5 Nei it Park 1992 Hylkje Goïnga Ysbrechtum
6 Boef Fan Rys 1975 RR van der Leest
7 De Jonge priiskeatser Nynke fen Hichtum Ljouwert
8 Fioele en Faem 1948 Anne Wadman Amsterdam
9 Strie Oerdwers 1978 Eppie Dam Ljouwert
10 It Holle Ljocht 1992 Itty Sluis Boalsert
11 Dûmmy, jo hawwy my wolris mear ferfeeld as fan’e moarn 1987 Marten L de Boer Easterein
12 De Rûge en oare seedykster ferhalen 1984 Sybrand Tsjeards Rinia Boalsert
13 De Ielefretters 1992 Bertus Klazinga Feanwâlden
14 Freonen under elkoar 1993 G Willem Abma Ljouwert
15 It Gat yn de Tiid 1993 Doete Venema Hijum
O
1 Swanneblommen 1914 Selskip for Fyske tael en skriftenkennisse Grou
2 Swart mar Leaflik W Cuperus Frjentsjer
3 By de Duvel to Bycht 1966 Anne Wadman Drachten
4 Fan alle wallen 1976 Paulus Akkerman Ljouwert
5 Morfeus yn de Underwrald RR van der Leest Bûtenpost
6 De Frou yn’e Flesse 1988 Anne Wadman Snits
7 Frjemde Epistels 1951 Geart Jonkman Drachten
8 It Jubeljier 1927 S Kloosterman Grins
9 Utskot 1943 YPK fan der Fear Snits
10 Om it Hiem 1930 RP Sybesma Ljouwert
11 Rym en Onrym Waling Dykstra Heerenveen
12 Toer en Tsjerke 1934 EB Folktersma Dokkum
13 Mei in Fleurich Sin 1991 Froukje Annema Rottefalle
P
1 De Wrâld is der op Tsjin Piter Terpstra Ljouwert
2 Pake Sytse 1976 Rink van der Velde Ljouwert
3 Nûmer Alve 1988 Diet Huber Amsterdam
4 It byldsje 1988 G Willem Abma Ljouwert
5 In skreach mei apels 1936 De Jongerein Snits
6 It is de boer net allike folle 1993 Jan de Vries Warkum
7 It is myn sizzen net 1980 Rink van der Velde Ljouwert
8 Foar de taalspegel 1984 Pieter Breuker etc… Ljouwert
9 De Froulju fan de Fetweider 1993 Douwe Hermans Kiestra Boalsert
10 In earme swalker yn’e wrald 1988 YPK fan der Fear Feanwâlden
11 De Rook fan it Lân 1994 Ulbe fan Houten Ljouwert
12 In bit yn ’t iis 1996 Dirk van der Ploeg Feanwâlden
13 Rots yn’e dize 1990 Riek Landman Snits
14 Hynstefigen 1990 Hylkje Goïnga Ysbrechtum
15 It kin net mâlder 1996 Joke Keizer Ljouwert
Q
1 De Boarstrok fan Fenna 1994 Benny Holtrop Aldehoarne
2 Imitaasjelear 1988 Jetske Bilker Boalsert
3 Meinte – in bysûndere freonskip 1996 Janny Vledder – van der Knoop Grou
4 16 Fryske Fakânsje ferhalen 1996 Ferskate Ljouwert
5 Twasprong 1987 Froukje Annema Drachten
6 Maleur yn Maaie 1990 Froukje Annema Drachten
7 Wa wie ’t wat 1995 Paulus Akkerman Ljouwert
8 Een meenske is gien eerpel 1997 Johan Veenstra Nijeholpaat
9 Hauk en Hazze 1993 Wilco Berga Twellegea
10 16 Fryske winter ferhalen 1997 Froukje Annema en oaren Drachten
11 Mardan 1990 Nora Pradley Boalsert
12 Pultrom 1940 Hedzer Takea Snits
13 De Moanne op ‘e rêch 1987 Douwe Kootstra Drachten
14 Yn de baan fan de Boemerang 1990 Douwe Kootstra Feanwâlden
15 Och myn leave jonge 1977 ype Poorting Ljouwert
16 Wa’t skriuwtk 1994 Ferskate Boalsert
R
1 President Masaryk en it Nasjonale 1935 J Kalma Dokkum
2 Kristendom en oarloch 1929 F Schurer Ljouwert
3 Bijdrage tot de kennis van het rudolfsboek 1930 P Sipma S-Gravenhage
4 Fen Liet en Libben 1910 Pieter Jelles Ljouwert
5 Fysk Underwiis, eask fen moderne paedagogyk 1931 SE Wendelaar Bonga Ljouwert
6 De Jongfryske Biweging D Kalma
7 Friesland op de Tweesprong Enige Friezen
8 De Reamme fen it Libben 1930 R Brolsma Boalsert
9 De Aldste Kultuer yn de Sân en Feankriten fen Fryslân 1930 PCJA Boeles Boalsert
10 Muzyk yn Fryslan oant 1800 1935 A Komter-Kuipers Boalsert
11 Gysbert Voetius in libbensbyld 1929 GA Wumkes Boalsert
12 De Christen Gysbert Japiks 1946 EB Folkertsma Snits
13 Ynbannich Forwar MCMXLV TE Holtrop Snits
14 Noedlik Doel Y Poortinga
15 De Fryske Boerkerij en it Boerelibben yn’e 16e en 17e ieu 1937 O Postma Snits
16 Amerijen 1938 WL Zijlstra Snits
17 Fryske Boukinst en hwet der mei mank is 1938 Arjen Wittenveen Snits
18 Kening Finn 1937 D Kalma Snits
19 Hwet Scil it Libben us bringe 1937 B Tuinstra Snits
20 Suderkrús 1938 Nycle J Haisma Snits
21 Fryske biweging rapporten 1940-1945 1945 Ried fan Fryske biweging Ljouwert
22 It mei! It moat! It kin! Ho nou? 1937 J Piebenga Ljouwert
23 Rige Blauboekjes fen it Trijemanskip-Fremd of Eigen? 1940 EB Folkertsma
24 For Fryslân – Folk en biweging meiinoar J Kalma Ljouwert
25 Fryslân ropt de findels foar! 1940 Trijemanskip út de Fryske Biweging
26 For Fryslân – Kom hwa’t kin en wol en doar JJ Kalma
27 For Fryslân – Aldfaers erf, wy weitsje oer dy
28 For Fryslân – Ienriedich en trou 1941 Fedde Schurer
29 For Fryslân – Hwer’t forlet fen is JJ Kalma Ljouwert
30 Om ús hinne 1940 L Brolsma Snits
31 Jancko Douwama MSE Visser
32 Doarps Mienskip 1941 O Postma, JJ Kalma, EB Folkertsma Dokkum
33 De Wylde Houn fen’e boskpleats 1941 Th. Mollinga Snits
34 Rige Blauboekjes fen it Trijemanskip-Twadderlei Friezen JJ Kalma
35 Hwet wy as Bern Boarten 1938 SM vd Galiën Amsterdam
36 Freegje mar Fierder! 1943 D Kalma Boalsert
37 Friese Taalpolitiek 1969 Ried fan Fryske biweging Ljouwert
38 Lok en Lijen 1935 BRS Pollema Snits
39 Stikken út de foarste rige fen Iduna 1906 R van der Velde Ljouwert
40 De Hogerhuis Saek 1950 DA Tamminga Drachten
41 Fryske Stikken 1912 JR Kloosterman
S
1 Ta in Tinkstien 1927 S Huismans
2 Fryske Stilistyk 1937 Th de Vries Snits
3 It Fryske Folkstoaniel 1860-1930 Y Poortinga Assen
4 Wy Roppe de Libbenen 1944 D Kalma Dokkum
5 Erf en Wereld 1959 JP Wiersma Drachten
6 Gysbert Japiks-in studzje yn dichterskip 1938 D Kalma Dokkum
7 Fryske sketsen 1934 Underskate Skriuwers Boalsert
8 De úsetter 1938 J Piebenga en H Twerda Meppel
9 By de Fryske Bibel Kristlik Selskip
10 Quaede Foelck – de Gebiedende vrouwe op Oldenborch MCMXXXIV S Bartstra Zutphen
T
1 It wrede Foarjier 1994 Durk van der Ploeg Ljouwert
2 In Oare wei 1973 Harm Lodewijk Ljouwert
3 Op en út 1975 Fedde Schurer Bûtenpost
4 De Bloeijende Amdelskêf 1939 GA Wumkes Boalsert
5 Bretaalwei de Brand 1992 Jelle Bangma Ljouwert
6 De Fryske Hounen 1971 Bestjoer fan Wetterhounen en stabijen
7 Smel Sulver 1973 Fryske Akademy Ljouwert
8 Libbens Wysheit 1974 AM Wybenga Ljouwert
9 Terpenland 1975 Keimpe Sikkema Ljouwert
10 Zeven eeuwen relaties Amsterdam en Friesland 1975 Fryske Akademy Ljouwert
11 Stad van Mata Hari – Moard in het huis van Mata Hari HW Keikes Ljouwert
12 Skiednis fan de Fryske Biweging 1977 SJ van der Schaaf Ljouwert
13 In slach om’e tsjerke 1980 DA Tamminga Ljouwert
14 SHBO Jaarverslag 1989 1989 SHBO
15 Kievit tussen Pet en Wet 1991 Hijkes en Sijkes Drachten
16 Het Friesche boerenhuis – onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland- De Tekst 1916 K Uilkema Ljouwert
17 Het Friesche boerenhuis – onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland- De Platen 1916 K Uilkema Ljouwert
18 De Verdediging van Friesland in 1672-1673 1931 WE van Dam van Isselt s Gravenhage
U
1 Zoologisch Onderzoek der Nederlansche Terpen – Het Schaap 1932 GG Reitsma Wageningen
2 Tacitus Germania 1937 W Kok Boalsert
3 Waeksen Ark 1945 YKE Boarnstra Boalsert
4 De Germaansche Heiden en hoe wij hem leerden verachten NJ van de Vecht
5 Noordras en Religie Godfried van Noord
6 De Vrije Natie der Stellingwerven MCMLII TH Oosterwijk Assen
7 Eiland in de Friese Zee 1981 HW Eikes Ljouwert
8 Plantkundige Beneamingen 1984 J Boersma Ljouwert
9 De Fryske Petiele-en hwet der op en yn leit 1938 S Kloosterman Boalsert
10 Op’e Swalk almenak 1992 FFS Frentsjer
11 Handleiding van het Kaatsen 1947 G Jellema Drachten
12 Plantenammen yn Fryslân 1984 D Franke & DTE van der Ploeg Ljouwert
13 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland 1973 Ljouwert
14 Smellingerland-Proeve van een geakinde van de Gemeente Smallingerland MCMXLIV Drachten
15 Richt 1947 R Brolsma Snits
V
1 81ste verslag 1909 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
2 82ste verslag 1910
3 90ste verslag 1919
4 91ste verslag 1919
5 92ste verslag 1920
6 98ste verslag 1926
7 119de verslag 1947
8 120ste verslag 1948
9 121ste verslag 1949
10 122ste verslag 195
11 123ste verslag 1951
12 126ste verslag 1954
13 Fryslân oerein! 1968 Orgaen fan de Federaasje fan Fryske studinteforienings Ljouwert
14 Fryslân oerein! 1969 Orgaen fan de Federaasje fan Fryske studinteforienings Ljouwert
15 Fryslân oerein! 1969 Orgaen fan de Federaasje fan Fryske studinteforienings Ljouwert
16 De Kameleon hat súkses 1995 H de Roos Bornmeer
17 De Smearlappen 1983 Anne Wadman Ljouwert
18 Boeren Wijsheid 1993 Ingrid Stork Hoevelaken
19 Freegje mar Fierder 1943 D Kalma Boalsert
20 De Friese Taal 1992 Provinsje Fryslân Leeuwarden
21 Nijfryske skriuwers en harren wurk 1985 J Jongsma Leeuwarden
22 Utrecht Utrecht
23 De skriuwer fertelt 1989 W Hiddema en K Snoek-Feenstra Ljouwert
24 In en om de buurkerk 1984 A Graafhuis en KM Witteveen Utrecht
25 Graven naar Friese koningen 1992 JC Besteman en JM Bos en HA Heidinga Franeker
26 Schrijfblok T Wyngaarden