Learmomint

de Zaaier Herenstraat 33, Wageningen

Opjaan fia Whatsapp.

Eigen rekken

90ste Krystkongres

Bogt fen Guné Vijverstraat 1, Franeker
onbepaald

Nij-jiers sûpke

C'mon room Asserpark Asserpark 44, Wageningen

Om it jier goed te starten sille we mei inoar te buorreljen.

€3

MG 643

C'mon room Asserpark Asserpark 44, Wageningen
Gratis

93e Jierdei Selskip

wageningen Wageningen

Op 23 jannewaris bestiet it W.S.S.F.S. al 93 jier. Wy sille it yn de DIES wike goed fiere. Hiep Hiep Hoera foar it Selskip!

Kreas iten 2023

H41 heerenstraat 41, Wageningen
onbepaald

Balgoaie

wordt later bekend

we gean wer âlderwets kegelje yn de DIES

onbepaald