Hjir stean de foto’s fan it keatsen fan tiisdei 12-06. De kommende wike sille d’r noch mear foto’s op Facebook en de side komme. Tige tankber binne wy dat Ruben Meijerink fan APA Foto dizze prachtige foto’s mei ús diele wol! Wolle jo ek foto’s diele? Stjoer se dan yn nei: wssfs@wur.nl. Tige tank!

 

Wageningen, 120618 – Foto Ruben Meijerink / APA FOTO

Wageningen, 120618 – Foto Ruben Meijerink / APA FOTO

Wageningen, 120618 – Foto Ruben Meijerink / APA FOTO

Wageningen, 120618 – Foto Ruben Meijerink / APA FOTO

Wageningen, 120618 – Foto Ruben Meijerink / APA FOTO

Wageningen, 120618 – Foto Ruben Meijerink / APA FOTO

De krânzen binne wûn troch it partoer Durk Bakker en Ronald Nieuwenhuis

In moai stikje yn de Leeuwarder Courant!