Mear ynformaasje:

Foar ynformaasje oer ús selskip op Studigids.nl, klik hjir!

WSSFS yn it nijs:

Krystkongres 2017 ‘De Fryske Akademy’ – Omrop Fryslân, desimber 2017-
Biblioteek WSSFS                                         – LeeuwarderCourant, Juni 2017-
AYD Wageningen 2010                                – FrieschDagblad, Augustus 2010- 

Stipers

FNP

OMROP

Sonnema

Federaasje susterselskippen

Federaasje foar FSS

FFJ Bernlef

Ynterkulturele susterselskippen yn Weinum

’t Noaberschop (Achterhoek en Twente)

BSG (Brabanders)

WSSFS-links

WSSFS op Antlitboek

WSSFS op youtube

Oars

Algemiene Yntroduksje Dagen (AYD)

FYK

Fryslan Ferbynt

It Frysk Boun om Utens

Keats feriening “de Veluwezoom”

Bestân

Fryske staveringskontrôle

Nije Fryske staveringskontrôle foar vista en heger

WSSFS eamellist hânlieding