Nijs

26-03-2019                 ‘Skot yn’e saak’ is it nije bestjoer fan 2019-2020!

Ôfrúne tiisdei hie de ferieniging wer in wichtige Miene Gearkomste op de planning, want de KEARDEL-tsjelke waard útrikke en der moast in nij bestjoer keazen wurde. Mei in grutte ploeg leden kamen wy byelkoar yn Annie’s kroeg. 

Yeb Andela moast de KEARDEL-tsjelke die’t hy foarich jier útrikt krigen hat, no wer trochjaan oan de folgende. Wa’t dit dizze kear soe wurde wie tige spannend fansels. Úteindelik is de KEARDEL-tsjelke útrikt oan twa leden: Amarenske Wind en Regina Politiek. Beide froulju hawwe sich de ôfrúne jieren enoarm ynsetten foar de ferieniging yn it bestjoer en meardere grutte kommisjes. De bedoeling wie dat de tsjelke de iene wike by Regina, en de oare wike by Amarenske komt te stean. Wy sille sjin as dit systeem stân hâld!

Nei de KEARDEL wie it tiid foar de bestjoerswiksel. Fjouwer kandidaatsbestjoeren hienen harren oanmeld: ‘T.E.A.M. B.’, ‘Het kan vriezen en het kan dooien’, ‘The Dictator’ en ‘Trochsette is de oare helte’. Nei wat krityske fragen fan de leden, waard de bestjoersferkiezingen hâlden. De mearderheid stemde úteindelik op ‘Trochsette is de oare helte’. Hun spearpunten wienen in aktyf mediabelied, in wersjoen drankbelied tidens ynauguraasjes en effisjinte MG’s.

Ûnder tige grutte tanksizzing waard it âlde bestjoer ‘Stinne is it heale wurk’ ien foar ien úthammere, en it nije bestjoer ynhammere. Sy makken dêrnei hun offisjele bestjoersnamme bekend, nammentlik ‘Skot yn’e saak’. Dit stiet foar de effisjinte fergaderingen en gearkomsten die’t sy op it each hawwe. It nije bestjoer: Klasien de Vent as foarsitter, Hendrik Holwerda as skriuwer, Hillie van der Bij as ponghâlder, Ellis Donker as samler en Nynke Bilker as bysitter. Nei de gearkomste wie der noch de mooglikheid om dizze jûn ôf te slúten mei in hapke en drankje, en wat dom praat. It wie in tige slagge jûn!

 

27-09-2018              It nije kolleezjejier is fan start! 

Perioade 1 is alwer hast foarby dus it is heech tiid om ris te sjen hoe de saken der foar stean. We hawwe in aktive perioade hân. Earst moasten wy flink bekomme fan in prachtige AYD. We hawwe in soad friezen troffen tiidens dizze yntensive wike. We hawwe in soad aktiviteiten organisearre mei dank oan alle leden fan de MOARD, de Noabers en it BSG. Us stipers Sonnema en Praat mar Frysk makken it plaatsje kompleet, Weinum wit dat wy der binne en net benaud binne om in slokje Sonnema mei har te drinken.

Op dei twa fan it kolleezjejier wie it heech tiid om by te praten oer de fakânsjes en kennis te meitsjen mei ús Swingels. In moai fjoerke by de flat Hoevestein wie in perfekt momint. Mei lekkere muzyk en in pear slokjes wie it in moaie jûn om by te praten en plannen te meitsjen foar dit kolleezjejier. Der wie in promoasjeteam oan it wurk om it waadrinnen fan it wykein derop flink te promoatsjen. Dit wie tige slagge, want de sneons stiene der sawier in hiel swikje Friezen op it waad. De heit fan Nynke koe ús in soad fertelle oer dit prachtige stikje Fryslân en wy wolle him dêr tige foar betankje. It wie in prachtige dei!

Yn wike twa hawwe wy de tolfde ferdjipping van Asserpark kaapt. Troch alles fol te setten mei tafels en banken krigen wy frjemde oanblikken fan mannich Aziaat. Mei 26 persoanen koene wy der prima sitte en it iten smakke dan ek bêst! Mei sop, stamppot en sûkerbôle, Sonnema, tiramishu en de nedige drankjes wy it sa as altiid in grut sukses!

Wike trije waard it tiid foar in aktive jûn. In speurtocht dy’t einige mei drankjes en dansjes yn de Bunker. Tot yn de lytse oerkes wie der feest! Dit wie in moai opwarm rûndsje foar it sylwykein.

Ofrûne wykein binne wy wer nei Terherne west te silen. Mei in soad leden en entûsjaste swingels siet de sfear der goed yn! Foarich jier hiene we gjin wyn, mar ús gebeden binne heard. Mei de hurde wyn wie it silen noch best dreech, mar dit makke it net minder moai. Wy soene De Snitser Mar ûnfeilich meitsje, mar troch de hurde wyn wie dat al net mear nedich. Jûns hawwe wy noch efkes oan it partycrashen west op’e merke yn Terherne. Doe it dêr dien wie, binne wy ôfsetten nei Snits om dêr oant de lytse oerkes troch te feesten. Al om al wie it in machtich wykein!

Foar de kommisje MOARD is it measte wurk no dien mar wy hawwe noch genôch moaie aktiviteiten op de planning stean. Nijsgjirrich? Of gewoan in kear delkomme? Sykje kontakt mei ús fia wssfs@wur.nl

 

13-06-2018              Strjittekeatsen op de Merk yn Weinum

SMS van trik trak oant boppeslach! Sa koe elkenien him of har opjaan foar in strjittekeatsparty… yn Wageningen op tiisdei te jûn 12 juny. It is merke yn’e stêd en wat is nou in merke sûnder keatsparty, fûnen wy as Fryske stundintenyn dizze stundintestêd. En dat wie net de ferkearde gedachtegong, want der kamen mar leafst 10 partoeren nei it sintrum om harren keunsten oan de fernúvere foarbygongers op’e merke sjen te litten. De dielnimmers wiene foaral leden fan it WSSFS, mar der njonken stiene der ek oare Friezen yn perk en fjild. Foarhinne wie Wageningen mear fertroud mei it keatsen, doe’t der noch in wiere keatsferiening aktief wie: KV De Veluwezoom. Nettsjinsteande dat dizze feriening no sliepende is, koene wy dochs gebruk meitsje fan harren ark. Al mei al, der leine fjouwer perken oer twa fjilden en ûnder tasjent each fan de betufte haadklasse keatster Altenburg, waarden der fjouwer omlopen spile mei in waardige finale fan fiif gelyk, skjinne seis. Allinnich, ynstee fan by heit en mem oan de muorre, bliuwe de kranzen dizze kear yn Wageningen. It wie in boppeslach fan in jûn, dus wy sizze: takommend jier nije kânsen nije krânzen!

 

27-04-2018              ‘Stinne is it heale wurk’ nije bestjoer 2018-2019!

Ofrûne tiisdei wie it wer sa fier, de MG mei bestjoerswiksel, mar ek de útrikking fan de KEARDEL-tsjelke. Wy binne tige wiis mei de grutte opkomst wilens de MG en hoopje dat jimme allegearre wer wat by kaam binne fan de lange jûn en alle Beerenburch.

De KEARDEL-tsjelke is dit jier útrikt oan Yeb Andela. Mei syn 1,5 jier yn it bestjoer en al syn wurk yn ferskillende kommisjes sa as it DOFKE en de Redaksje, hat hy dizze tsjelke grou fertsjinne.

Hjirnei wie it tiid foar de bestjoerswiksel. Trije kandidaatsbestjoeren hienen har oanmelden. Earst kaam ‘Gjin geklier, doch ús mar bier’, sy woenen der wer in bysitter by ha om sa mear wurk te fersetten. Hjirnei kaam ‘Flean op’, sy hienen yn elts gefal mear gedachteguod as de PVV en woenen in eigen lokaasje ha mei de Noarbers. As lêste hienen wy ‘Bestjoer 007’, dit bestjoer seach wol heil ien it plan om eltse Fries in app op de telefoan te jaan en se sa punten foar goede dingen en strafpunten te jaan. De Brabanders wienen de grutte fijân fan har.

Nei hiel wat krityske fragen, krige it bestjoer ‘Gjin geklier, doch ús mar bier’ de measte stimmen fan de leden. Spitigernôch wie dit net de echte namme fan it bestjoer, ‘Stinne is it heale wurk’ is it nije bestjoer fan it WSSFS wurden. Hjirmei kaam dus in einde oan it bestjoer ‘Fjouwer is mear as fiif 2.0′ en wolle wy Regina en Amarenske nochris tige tank sizze foar al harren wurk foar de feriening! Nei de MG wie der noch tiid om gesellich nei te sitten mei syn allen, der wie noch in moai ploegje leden oer bleaun. It feestje yn Annies is noch oant de betide oerkes troch gong!

 

9-11-2017                                               ‘Tsien nije leden ferbine sich mei it WSSFS’

Op tiisdei te jûn 7 novimber binne tsien nije leden ynaugurearre. Op dizze tiisdei binne wy foar de 619e MG yn Annie’s wer by inoar kaam om ûnder oare getúge te wêzen fan dit barren. As bestjoer, mar ek as “it WSSFS” binne wy fansels tige grutsk mei san moai oantal. Boppedat sille yn jannewaris noch trije oare swingels ek noch ynaugurearre wurde, mar oant dan beskôgje wy harren al gewoan as lid fan ús feriening.

Allegearre tige wolkom as lid by ús feriening. Mei syn allen hawwe wy der in moaie jûn fan makke. Foar de nije leden soms in bytsje dreech, mar dat heart der ek by fansels. Wy hoopje yn elts gefal dat jim it as bysûnder erfaren hawwe.

 

13-09-2017                                                  MG mei healjiers bestjoerswiksel

Woansdei hat de 618e en earste Miene Gearkomst fan dit kolleezjejier plakfûn yn Annie’s. In spesjale jûn, omdat it in MG mei bestjoerswiksel wie. Nei in bakje kofje fan barman Sybe hawwe wy de ôfrûne AYD en earste aktiviteiten fan de MOARD besprutsen. Hjirút kamen toch seker in oantal wichtige ideeën fuort. Tank foar de ynbring! Dernei hat de bestjoerswiksel plakfûn:

Jelmer hat as samler it stokje oerjoen oan Irene. Wy wolle him nochmaals tige tanke foar syn ynset de ôfrûne perioade. Dit jild ek foar Jorn, wa’t syn taak as foarsitter, fanút Nij Seelân, oerdroegen hat oan Amarenske. Sy wie skriuwer, mar Durk sil hjir no mei fierder gean. Regina behâldt har funksje as ponghâlder.  Fjouwer minsken yn it nije bestjoer wêrfan twa nije. Derom en omdat it in healjierlikse wiksel wie, hawwe wy besletten om de namme fan it foarige bestjoer te behâlden: “Fjouwer is mear as fiif”. Wy hawwe d’r sin oan!

De jûn is ôfsluten mei in bierke, wyntsje en friske (foar diegenen dy’t op oare jûnen noch wolris fan in stroh80 hâlde).

 

12-09-2017                                                   Gongdiner

Tiisdei hawwe wy yn Asserpark manmachtich in etaazje yn beslach nommen om mei elkoar te genietsjen fan in oerhearlik gongendiner. De ietensiederskommisje hie it drok, want der kamen mar leafst 25 minsken op de blomkoal- en broccolisop ôf. En dit wie allinnich noch mar it foargerjocht. Hutspot en stamppot boerekoal stie dernei op it menu. Dit smakke tige best, mar wie seker ek in stevige boaiem; altyd wichtich.  As neigesetsje hat Joke dernei in Fryske tiramisu op tafel setten. Hjirtroch wie elkenien hielendal fan de kaart. Dêrom komt it resept yn de earstfolgjende Tsjilstynge te stean.

Ek de swingels, wêrfan der in moai protsje wie, hawwe harren neffens ús goed fermakke. Nei it iten hawwe wy mei syn allen noch gesellich sitten. Sels sa gesellich dat der noch ekstra bier helle wurde moast.

23-01-2017                                                             DIES

 

Op moande 23 jannewaris bestie de feriening 87 jier! Dit hawwe wy yn dizze wike fiert troch middel fan ús DIES aktiviteiten, it “kreasiten” en de foarstejiersaktiviteit. It kreasiten wie dit jier hiel erg drok besocht, mei 22 minsken sieten wy by Andries yn’e keuken. Om’t dit san grutte groep wie moesten tafels, stuollen, boarden en bestek oeral wei helle wurre mar it koe krekt! De itensierders kommisje hie sa as elk jier wer in heerlik trije gongen miel foar ús klear makke. It foargesetsje bestie út pittige Italiaanske sjampinjonne sop of pompoen & paprika sop, beide gerochten wienen goed slagge. Yn it ferfolg mat der noch efkes wat better op de yngredienten letten wurre sadat Rimmer der de oare dei ek net siik fan is. It haadgerjocht bestie út tortellini en as neigesetsje wie der Fryske tiramisu. Dit wie it lekkerste neigesetsje wy dat as feriening oait hân hawwe!

Op woansdei wie it oan de foarstejiers om hun organisear keunsten ris sjen te litten. Om’t de foarstejiers sels mei in hiele grutte groep wie slagge it net om mear leden as foarstejiers op de aktiviteit te krijen mar dochs wie it tige gesellich. Sy hienen in bernefeestje organisearre foar de jierdei fan de feriening.

17-01-2017                                                         MG mei bestjoerswiksel

Op dizze 17 Jannewaris wie it al wer tiid foar de 615de Miene Gearkomst. De opkomst wie goed en dat is tige wichtich omdat by dizze gearkomsten saken besprútsen wurre dy’t de feriening en dêrmei fansels ek har leden oangean. De gearkomste begong gelyk al mei in oanpassing yn’e aginda. Der wie in swingel oanwêzich dy’t ek graach lid wurde woe dus moest der in ynauguraasje ymprovisearre wurde. Hjir bleek it bestjoer goed ta yn steat en sa dwaan hienen wy der opiens wer in nij lid by. Nei de ynauguraasje waard de KEARDEL tsjelke útrikt oan Durk Bakker. Durk hat sich it ôfrunne jier bot ynsetten foar de feriening mei nammen troch it organisearjen fan it Kryst Kongres.

Nei dizze útrikking wie it dan eindelik tiid foar de presentaasje fan de nije bestjoeren.
Der folge in moaie striid tusken it kandidaatsbestjoer “Fjouwer is mear as fiif” en it tsjinbestjoer “Make WSSFS great again”. Mei hun aginda punten oer in muorre tusken Fryslân en Brabân en gjin froulju mear yn it bestjoer, koe it tsjinbestjoer de kiezers blykber net oertsjûgje want sy kriegen úteinlik mar 4 fan de 23 stimmen. Sa dwaande waard it bestjoer “Fjouwer is mear as fiif” ferkoazen troch de leden om kommend jier yn it bestjoer plak te nimmen. Jorn Dijkstra sil hjirby foarsitter wêze, Regina Politiek ponghâlder, Amarenske Wind skriuwer en Jelmern Rijnhart samler.

Nije wike is it wer dies wike! De feriening bestiet dan 87 jier(1930), dat is al hiel âld dus fansels in  goeie reden foar in feestje! Hjirom sil de itensierders kommisje tiisdei by it “kreasiten” in lekker trije gongen menu foar ús samenstelle. Sa at de namme al seit is it de bedoeling dat eltsenien yn de krease klearn nei it iten komt. Foar manlju betsjut dit yn pak en foar froulju yn in kreas jurkje. Jim kinne op de facebook side wol foto’s fyne fan foarich jier! Dizze aktiviteit wurd altyd drok besocht en is oan’t no ta altyd noch sear de moeite wurrich west om te kommen! Woansdei te jûn is it dan de beurt oan de foarstejiers. Sy hawwe no al yn tiidsje yn ús feriening meidraait en no is it hun beurt om sjen te litten dat sy sels ek wol wat moais foar ús organisearje kinne. Ek dit sil sûnder twyfel in moaie jûn wurde!