Titel Jier fan útjefte Skriuwer Plak fan útjefte
In Doaze Fol Alde Snypsnaren 1882 TG van der Meulen Frjentsjer
Op Wylde Weagen 1906 IJC Schuitmaker Ljouwert
Stikken út de foarste rige fen Iduna 1906 R van der Velde Ljouwert
81ste verslag 1909 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
82ste verslag 1910 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
Fen Liet en Libben 1910 Pieter Jelles Ljouwert
Fryske Stikken 1912 JR Kloosterman
De Vrije Fries 1913 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
De Vrije Fries 1914 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Swanneblommen 1914 Selskip for Fyske tael en skriftenkennisse Grou
De Vrije Fries 1915 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
De Vrije Fries 1916 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Het Friesche boerenhuis – onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland- De Platen 1916 K Uilkema Ljouwert
Het Friesche boerenhuis – onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland- De Tekst 1916 K Uilkema Ljouwert
De Friesche Beweging 1917 HG Cannegieter Amsterdam
De Vrije Fries 1917 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Frisia 1917 AJ Osinga Snits
De Vrije Fries 1918 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Frisia 1918 AJ Osinga Snits
90ste verslag 1919 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
91ste verslag 1919 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
Frisia 1919 AJ Osinga Snits
92ste verslag 1920 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
De Stellingwerven en Omstreken 1920 HJ Popping Oosterwolde
De Vrije Fries 1920 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Kening Aldgillis 1920 D Kalma Boalsert
De Vrije Fries 1921 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Een Fryslân’s Groun 1921 Dr J Botke Grins
Noarderljocht 1921 D Kalma Boalsert
De Nije Moarn – in karlêzing ut it Wirk fen Jongfruske Skriuwers 1922 D Kalma Dokkum
De Vrije Fries 1923 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
De Vrije Fries 1924 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Fen Lang Forlyn 1925 Sjouke de Zee Ljouwert
Hamlet – Prins fan Denemarken 1925 TE Holtrop Dokkum
98ste verslag 1926 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
Dage – Fersen I 1927 J Kamminga Dokkum
It Jubeljier 1927 S Kloosterman Grins
Passing of the Frisians – Anthropography of Terpia 1927 Dr. DJH Nyessen Den Haag
Spegels 1927 R Brolsma Ljouwert
Ta in Tinkstien 1927 S Huismans
De Vrije Fries 1928 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Julius Caesar 1928 TE Holtrop Snits
De Lojchte Ierde 1929 O Postma Snits
De Skarlún 1929 R Brolsma Snits
De Vrije Fries 1929 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Folksforhalen 1929 KF Proost Ljouwert
Gysbert Voetius in libbensbyld 1929 GA Wumkes Boalsert
Hwet Foarby Gie 1929 L Martena Snits
Kristendom en oarloch 1929 F Schurer Ljouwert
Bijdrage tot de kennis van het rudolfsboek 1930 P Sipma S-Gravenhage
De Aldste Kultuer yn de Sân en Feankriten fen Fryslân 1930 PCJA Boeles Boalsert
De Friesche Landbouw Veenkolonie – bevolkingsstudies van de gemente opsterland 1930 Dr HGW van der Wielen Amsterdam
De Gouden Ure 1930 JH Brouwer Snits
De Reamme fen it Libben 1930 R Brolsma Boalsert
De Vrije Fries 1930 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Frisia 1930 D Kalma Snits
In Fijan Fen Minsken 1930 D Kalma Snits
Om it Hiem 1930 RP Sybesma Ljouwert
De Fryske SkrifteKennisse Diel 2 1931 D Kalma Dokkum
De Verdediging van Friesland in 1672-1673 1931 WE van Dam van Isselt s Gravenhage
Fysk Underwiis, eask fen moderne paedagogyk 1931 SE Wendelaar Bonga Ljouwert
Neisimmer 1931 D Kalma Snits
De Vrije Fries 1932 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Zoologisch Onderzoek der Nederlansche Terpen – Het Schaap 1932 GG Reitsma Wageningen
De Weitsrop 1933 P Sipma Boalsert
Frisia 1933 D Kalma Snits
Frisia 1933 D Kalma Snits
Frysk Pieteboekje 1933 Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse Ljouwert
Frysk Pieteboekje 1933 Selskip for Fryske Tael en Skriftenkennisse Ljouwert
Fryske Trou 1933 IJC Schuitmaker Leeuwarden
Yn us eigen tael 1933 EB Folkertsma Snits
De Roardisten 1934 D Kalma Snits
De Vrije Fries 1934 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Fersen 1934 P v.d. Burg Snits
Frisia 1934 D Kalma Snits
Fryske sketsen 1934 Underskate Skriuwers Boalsert
Toer en Tsjerke 1934 EB Folktersma Dokkum
Yn us eigen tael 1934 EB Folkertsma Snits
After it Oargel Fersen fen DH 1935 DH Kielstra Snits
Lok en Lijen 1935 BRS Pollema Snits
Muzyk yn Fryslan oant 1800 1935 A Komter-Kuipers Boalsert
President Masaryk en it Nasjonale 1935 J Kalma Dokkum
Gyspert Japicx Wirken 1936 P Sipma & JH Brouwer & J Haantjes Boalsert
In skreach mei apels 1936 De Jongerein Snits
Lette en Iere Bloei 1936 Dr J Botke Snits
Lunchroom 1936 Joh D de Jong Snits
Peaskepronk en Pinkster Rynskens 1936 Dr J Botke Snits
Dagen 1937 O Postma Snits
De Fryske Boerkerij en it Boerelibben yn’e 16e en 17e ieu 1937 O Postma Snits
Frysk Jierboek 1937 P Sipma & JH Brouwer Assen
Fryske Stilistyk 1937 Th de Vries Snits
Hwet Scil it Libben us bringe 1937 B Tuinstra Snits
It mei! It moat! It kin! Ho nou? 1937 J Piebenga Ljouwert
Kening Finn 1937 D Kalma Snits
Natûr en Gea 1937 Dr J Botke Snits
Tacitus Germania 1937 W Kok Boalsert
Amerijen 1938 WL Zijlstra Snits
Boer en Mienskip 1938 Jongerein ôfdieling Snits Snits
De Fryske Petiele-en hwet der op en yn leit 1938 S Kloosterman Boalsert
De Iepening fen de Fryske Akademy 1938 P Sipma Assen
De Sûnde fen Haitze Holwerde 1938 U van Houten Ljouwert
De úsetter 1938 J Piebenga en H Twerda Meppel
Frysk Jierboek 1938 1938 P Sipma & JH Brouwer Assen
Fryske Boukinst en hwet der mei mank is 1938 Arjen Wittenveen Snits
Gysbert Japiks-in studzje yn dichterskip 1938 D Kalma Dokkum
Hwet wy as Bern Boarten 1938 SM vd Galiën Amsterdam
Suderkrús 1938 Nycle J Haisma Snits
Yn Dunkere dagen 1938 Dr J Botke Snits
De Bloeijende Amdelskêf 1939 GA Wumkes Boalsert
De Fryske Skrifte Kennisse fen 1976-1897 1939 D Kalma Dokkum
De Vrije Fries 1939 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Harstwiich 1939 Inne de Jong Snits
Fjirtich Jier Taelstriid-1 1940 JJ Hof Dokkum
Fryslân ropt de findels foar! 1940 Trijemanskip út de Fryske Biweging
Ho’t de Fryske bûter ûnstiet út loft en reinwetter 1940 Dr. Ir. J.B. van der Meulen L.i.
Om ús hinne 1940 L Brolsma Snits
Paed nei eigen Hoarnleger 1940 Nyckle J Haisma Boalsert
Pultrom 1940 Hedzer Takea Snits
Rige Blauboekjes fen it Trijemanskip-Fremd of Eigen? 1940 EB Folkertsma
Van den mond der oude Middelzee 1940 KJ van den Akker Leeuwarden
De Vrije Fries 1941 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
De Wylde Houn fen’e boskpleats 1941 Th. Mollinga Snits
Doarps Mienskip 1941 O Postma, JJ Kalma, EB Folkertsma Dokkum
For Fryslân – Ienriedich en trou 1941 Fedde Schurer
It Widdou’s Bern 1941 R Brolsma Snits
Leafwyn 1941 D Kalma Snits
Lisck fen Eijsinga 1941 S Kloosterman Boalsert
Practyske Rie by it Ombrekken fen Grekide en by it Bouwen op Ombritsene Greide 1941 BR Stoer Drachten
Rapport over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland en den Noord-Oost Polder 1941 Fryske Akademy Leeuwarden
Sinneblink 1941 Y Poortinga Snits
Yn en om de Reidwal 1941 Dr J Botke Snits
De Glêdde Tonge By Us Fé 1942 Dr TH de Groot Drachten
Eat Oer it Tal Biwenners, de Migraesje en de Bifolkingstichtnes yn Fryslân 1942 Ir A Vondeling Drachten
Groun en Minsken 1942 R Brolsma Snits
De Vrije Fries 1943 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Freegje mar Fierder 1943 D Kalma Boalsert
Freegje mar Fierder! 1943 D Kalma Boalsert
Oarreheite Erfskip 1943 W Cuperus Boalsert
Rispinge 1943 Piter Jelles Ljouwert
Utskot 1943 YPK fan der Fear Snits
Wy Roppe de Libbenen 1944 D Kalma Dokkum
Fryske biweging rapporten 1940-1945 1945 Ried fan Fryske biweging Ljouwert
Fryske Folksdichters – In Karlêzing út har Wurk 1945 P Terpstra Boalsert
Nije Gedichten 1945 DA Tamminga Dokkum
Rispinge 1945 Piter Jelles Ljouwert
Waeksen Ark 1945 YKE Boarnstra Boalsert
Boer en Dichter 1946 Kees Jongsma Assen
De Christen Gysbert Japiks 1946 EB Folkertsma Snits
De Vrije Fries 1946 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
It Sil Bestean 1946 O Postma Snits
Op Koart Front 1946 Anne Wadman Dokkum
Stjerrerein 1946 Marten Sikma Dokkum
119de verslag 1947 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
Abbingawâld 1947 SJ van der Schaaf Snits
Handleiding van het Kaatsen 1947 G Jellema Drachten
Jolm 1947 GN Visser Assen
Lutske 1947 Roel van der Zee Snits
Lutske Jonge 1947 Roel van der Zee Snits
Richt 1947 R Brolsma Snits
120ste verslag 1948 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
De Vrije Fries 1948 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Fioele en Faem 1948 Anne Wadman Amsterdam
Op Wyld-skar 1948 H de Jong Snits
Striid en Dream 1948 Harmen Sytstra Dokkum
121ste verslag 1949 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
Forgetten Post 1949 RW van Tuinen Snits
Keningen fan Fryslân 1949 D Kalma Dokkum
Spegelskrift 1949 Sjoerd Spanninga Assen
122ste verslag 1950 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
De Hogerhuis Saek 1950 DA Tamminga Drachten
De Vrije Fries 1950 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Eachweiding 1950 EB Folkertsma Dokkum
Núnders 1950 Sjoerd Spanninga Drachten
Untwyk 1950 Klaes Dykstra Drachten
123ste verslag 1951 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
Frjemde Epistels 1951 Geart Jonkman Drachten
Heidebern 1951 P de Jong Boalsert
It Lân Forline 1951 Nyckle J Haisma Snits
Konduktrise 1952 Welmoed Hemrice Boalsert
De Breugeman Komt 1953 YPK fan der Fear Drachten
De Pylgerreize 1953 GA Wumkes Boalsert
De Vrije Fries 1953 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
126ste verslag 1954 Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en Taalkunde Leeuwarden
De Vrije Fries 1955 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
The Heritability of Millk Yield and Fat Percentage in the Friesian Cattle in the Province of Friesland 1956 SAF El-Shimy Wageningen
De Vrije Fries 1957 Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde Leeuwarden
Loslitte 1957 Dj Weening-Meijer Boalsert
De Grize oer de Grouwe 1958 G Jonkman & Y Poortinga & Marten Sikkema Drachten
Erf en Wereld 1959 JP Wiersma Drachten
Op Fjouwer Winen 1961 AR Oostra Boalsert
De Fryske Akademy Untstean Untjoowing Utsjoch 1963 Mr K de Vries Frjentsjer
Douglas Omnibus 1964 LC Douglas
Regionale Televisy 1964 Stúdzjekommisje foar Regionale Televisy fan de Fryske Kultuerried
De Smearlappen 1965 Anne Wadman Drachten
By de Duvel to Bycht 1966 Anne Wadman Drachten
Yn Petear mei de Ljochte 1967 Ferskate skriuwers
De Feest Gongers 1968 Drachten Anne Wadman
Fryslân oerein! 1968 Orgaen fan de Federaasje fan Fryske studinteforienings Ljouwert
It Forsin 1968 Jan J Bijlsma Drachten
It lyk wurdt oantaest 1968 Tjitte Piebenga Ljouwert
Marginale Minsken 1968 Homme Eernstma Drachten
Uw tuin van manad tot maand 1968 Rob Herwig Amsterdam
Wês Foarsichtich Watse! 1968 Jo Smit Drachten
Friese Taalpolitiek 1969 Ried fan Fryske biweging Ljouwert
Fryslân oerein! 1969 Orgaen fan de Federaasje fan Fryske studinteforienings Ljouwert
Fryslân oerein! 1969 Orgaen fan de Federaasje fan Fryske studinteforienings Ljouwert
De Fûke 1970 Rink van der Velde Drachten
De Fryske Hounen 1971 Bestjoer fan Wetterhounen en stabijen
Lampe Fryske Forhalen 1972 RR van der Leest Boalsert
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland 1973 Ljouwert
In Oare wei 1973 Harm Lodewijk Ljouwert
Smel Sulver 1973 Fryske Akademy Ljouwert
Libbens Wysheit 1974 AM Wybenga Ljouwert
Skutting Skroat 1974 Josse de Haan Ljouwert
Boef Fan Rys 1975 RR van der Leest
Op en út 1975 Fedde Schurer Bûtenpost
Terpenland 1975 Keimpe Sikkema Ljouwert
Zeven eeuwen relaties Amsterdam en Friesland 1975 Fryske Akademy Ljouwert
Fan alle wallen 1976 Paulus Akkerman Ljouwert
Pake Sytse 1976 Rink van der Velde Ljouwert
Bokwerd Omhoog 1977 Wabbe Wisses Ljouwert
De Reis van Labot 1977 Piter Boersma Ljouwert
It Fleanend Skip 1977 Ype Poortinga Ljouwert
Och myn leave jonge 1977 ype Poorting Ljouwert
Skiednis fan de Fryske Biweging 1977 SJ van der Schaaf Ljouwert
Frjemdfolk op Barrahiem 1978 DA Tamminga Ljouwert
Strie Oerdwers 1978 Eppie Dam Ljouwert
De Efterste Houn Seach om 1979 SJ v.d. Molen Bûtenpost
De Wylde boerinne 1979 TE Holtrop Boalsert
Earnst en Koartswyl 1979 Joop Boomsma Ljouwert
Frysk Lieteboek 1979 AJ Osinga Ljouwert
It Goudene Uleboerd 1979 G Spaanderman Wielenga Boalsert
Stapstiennen – in kar út eigen wurk 1979 DA Tamminga Ljouwert
De verdachte Verheugt 1980 Jan Willem van de Wetering Duivendrecht
Dêr’t de Woartels Lizze 1980 A Jousma Boalsert
In slach om’e tsjerke 1980 DA Tamminga Ljouwert
It Gouden Skaakspul 1980 Ype Poortinga Ljouwert
It is myn sizzen net 1980 Rink van der Velde Ljouwert
Mear as Jiske Bleau der Oer 1980 Tabe Beintema Ljouwert
De Ronde van ’43 1981 Henri Knap
Eiland in de Friese Zee 1981 HW Eikes Ljouwert
Moai waar en lange dagen 1981 Jan Wybenga Bûtenpost
Och Siberen 1981 SM van dre Galiën Boalsert
Omnibus 1981 Rink van der Velde Ljouwert
Thús is de maggi op 1981 Hylkje Goïnga Ljouwert
Venster-Literair Tijschrift 1982 Venster Leiden
Yn adams Harnas 1982 Anne Wadman Snits
De Smearlappen 1983 Anne Wadman Ljouwert
De Redens Oer 1984 Hylke Speerstra Hearrenfean
De Rûge en oare seedykster ferhalen 1984 Sybrand Tsjeards Rinia Boalsert
Foar de taalspegel 1984 Pieter Breuker etc… Ljouwert
In en om de buurkerk 1984 A Graafhuis en KM Witteveen Utrecht
Plantenammen yn Fryslân 1984 D Franke & DTE van der Ploeg Ljouwert
Plantkundige Beneamingen 1984 J Boersma Ljouwert
Uit Friesland’s Volksleven 1984 Waling Dijkstra Ljouwert
De Boumaster fan de Aldehou 1985 DA Tamminga Ysbrechtum
De Boumaster fan de âldehou 1985 DA Tamminga Ljouwert
De Gouden Swipe 1985 Abe Brouwer Ljouwert
Nijfryske skriuwers en harren wurk 1985 J Jongsma Leeuwarden
Flinter fan Hope 1986 Baukje Tsjerkje de Jong Ljouwert
Fryslan Sjongt 1986 Fryske Akademy Ljouwert
De Moanne op ‘e rêch 1987 Douwe Kootstra Drachten
Dûmmy, jo hawwy my wolris mear ferfeeld as fan’e moarn 1987 Marten L de Boer Easterein
Kammeraat Hollanski 1987 Rink van der Velde De Wylgen
Twasprong 1987 Froukje Annema Drachten
As jim tútsje wolle dan gau 1988 Geale de Vries Drachten
De Frou yn’e Flesse 1988 Anne Wadman Snits
De toren van de Lichtmis 1988 Johan Veenstra Oosterwolde
Imitaasjelear 1988 Jetske Bilker Boalsert
In Earme Swalker yn’e Wrald 1988 YPK fan der Fear Ljouwert
In earme swalker yn’e wrald 1988 YPK fan der Fear Feanwâlden
It byldsje 1988 G Willem Abma Ljouwert
Nûmer Alve 1988 Diet Huber Amsterdam
De skriuwer fertelt 1989 W Hiddema en K Snoek-Feenstra Ljouwert
SHBO Jaarverslag 1989 1989 SHBO
Hynstefigen 1990 Hylkje Goïnga Ysbrechtum
Maleur yn Maaie 1990 Froukje Annema Drachten
Mardan 1990 Nora Pradley Boalsert
Rots yn’e dize 1990 Riek Landman Snits
Yn de baan fan de Boemerang 1990 Douwe Kootstra Feanwâlden
Kievit tussen Pet en Wet 1991 Hijkes en Sijkes Drachten
Mei in Fleurich Sin 1991 Froukje Annema Rottefalle
Wimerklaas en Swarte Pyt 1991 Simy Sevenster St. Anne
Bretaalwei de Brand 1992 Jelle Bangma Ljouwert
De Friese Taal 1992 Provinsje Fryslân Leeuwarden
De Ielefretters 1992 Bertus Klazinga Feanwâlden
Graven naar Friese koningen 1992 JC Besteman en JM Bos en HA Heidinga Franeker
It Holle Ljocht 1992 Itty Sluis Boalsert
Nei it Park 1992 Hylkje Goïnga Ysbrechtum
Op’e Swalk almenak 1992 FFS Frentsjer
Boeren Wijsheid 1993 Ingrid Stork Hoevelaken
De Froulju fan de Fetweider 1993 Douwe Hermans Kiestra Boalsert
De Pomp 1993 Eppie Dam Enschede
Freonen under elkoar 1993 G Willem Abma Ljouwert
Hauk en Hazze 1993 Wilco Berga Twellegea
It Gat yn de Tiid 1993 Doete Venema Hijum
It is de boer net allike folle 1993 Jan de Vries Warkum
De Boarstrok fan Fenna 1994 Benny Holtrop Aldehoarne
De Rook fan it Lân 1994 Ulbe fan Houten Ljouwert
It wrede Foarjier 1994 Durk van der Ploeg Ljouwert
Wa’t skriuwtk 1994 Ferskate Boalsert
De Kameleon hat súkses 1995 H de Roos Bornmeer
Wa wie ’t wat 1995 Paulus Akkerman Ljouwert
16 Fryske Fakânsje ferhalen 1996 Ferskate Ljouwert
In bit yn ’t iis 1996 Dirk van der Ploeg Feanwâlden
It kin net mâlder 1996 Joke Keizer Ljouwert
Meinte – in bysûndere freonskip 1996 Janny Vledder – van der Knoop Grou
16 Fryske winter ferhalen 1997 Froukje Annema en oaren Drachten
Een meenske is gien eerpel 1997 Johan Veenstra Nijeholpaat
By de Fryske Bibel Kristlik Selskip
De Germaansche Heiden en hoe wij hem leerden verachten NJ van de Vecht
De Jonge priiskeatser Nynke fen Hichtum Ljouwert
De Jongfryske Biweging D Kalma
De Wrâld is der op Tsjin Piter Terpstra Ljouwert
Elbrich Y Poortinga Snits
For Fryslân – Aldfaers erf, wy weitsje oer dy
For Fryslân – Folk en biweging meiinoar J Kalma Ljouwert
For Fryslân – Hwer’t forlet fen is JJ Kalma Ljouwert
For Fryslân – Kom hwa’t kin en wol en doar JJ Kalma
Friesland op de Tweesprong Enige Friezen
Frysk Sêgeboek SJ van der Molen Snits
Gysbert Japiks – Fryske rymlerije
Ien en Oar Oer de Groun fen East Dongeradiel SF Kuipers Drachten
In Trou Tofolle G Mulder Frentsjer
It Fryske Folkstoaniel 1860-1930 Y Poortinga Assen
It Sjongende Fryslân D Kalma Berltsum
It Sjongende Fryslân D Kalma Berltsum
Jancko Douwama MSE Visser
Morfeus yn de Underwrald RR van der Leest Bûtenpost
Noedlik Doel Y Poortinga
Noordras en Religie Godfried van Noord
Ofgeand Tij Hein Faber Frentsjer
Plak Harmen Wind Fryslân
Rige Blauboekjes fen it Trijemanskip-Twadderlei Friezen JJ Kalma
Rym en Onrym Waling Dykstra Heerenveen
Schrijfblok T Wyngaarden
Stad van Mata Hari – Moard in het huis van Mata Hari HW Keikes Ljouwert
Swart mar Leaflik W Cuperus Frjentsjer
Te Lange Lêsten Eppie Dam Enschede
Ut it Alde Laech TE Halbertsma Den Haech
Utflecht fersen fen Fedde Schurer
Frisia 1921-1 D Kalma Snits
Frisia 1921-2 D Kalma Snits
De Vrije Natie der Stellingwerven MCMLII TH Oosterwijk Assen
De Koningskruistocht MCMLXVIII Jay Williams Amsterdam
Smellingerland-Proeve van een geakinde van de Gemeente Smallingerland MCMXLIV Drachten
Ynbannich Forwar MCMXLV TE Holtrop Snits
Gedenkschriften – eerste deel wording MCMXXVII PJ Troelstra Amsterdam
Quaede Foelck – de Gebiedende vrouwe op Oldenborch MCMXXXIV S Bartstra Zutphen
Waer-Gles MCMXXXVIII J Piebenga
Ald en Nij – Foardrachten C Wielsma Leeuwarden
Beart-Oms Testemint WA Eisma Ljouwert
De Bidler E. G. A. Ljouwert
Fjirtich Jier Taelstriid-2
Fjirtich Jier Taelstriid-3
Fjirtich Jier Taelstriid-4
It Rike Jier Sjoerd Meinesz Snits
Koart Oersjoch oer Fryslâns Skiednis
Op for Staetspinsioen- Fryske propaganda RG Postma Leeuwarden
Simson F Schurer Ljouwert
Utrecht Utrecht
Willem Emmens HC van Dockum Assen