Lid wurde kin by ús it hiele jier troch, mar foardat stû lid wurdst bis fansels altyd wolkom om te sjen of’t it wat foar dy is. Kom del tidens de AYD yn Augustus of tidens ien fan de   oare aktiviteiten en byienkomsten troch it jier.

 

  • De fereining kenmerkt harsels troch it iepen karakter, hjir heart neffens ús gjin ûntgriening by.
  • It ledental sit op sa’n 40 studinten
  • Elke tiisdei en soms ek noch oare dagen bist wolkom.
  • Ast ynteressere bist of noch mear fragen hast, stjoer gerust in mail nei: wssfs@wur.nl