It Bestjoer

It bestjoer fan 2018-2019 hjit “Stinne is it heale wurk”.

Hjirûnder in koarte foarstelling fan de bestjoersleden:

Foarsitter: Durk Bakker

Goeiedei besiker! Myn namme is Durk Bakker en ik bin skriuwer by it WSSFS. It is myn tredde jier dat ik by de feriening aktyf bin. Ik studearje Boaium, Wetter en Atmosfeer en yn myn bestjoersperioade binne dit ek de trije saken dy’t ik wichtich fyn om te ûnderbouwen: soargje foar in sûne boaiem, sadat de feriening syn krêft behâlde kin en fansels noch sterker wurdt. Derneist is in goede wetterkwaliteit essinsjeel, wetter hat elkenien nedich, lykas de feriening betroubere, aktive leden nedich hat. Ik hoopje in bydrage leverje te kinnen oan in aktive feriening en bestjoer dy’t de Fryske “mei-beide-fuorten-op-grûn”-mentaliteit behâld. As lêste fyn ik it tige wichtich dat dêr in noflike atmosfear binnen ús ploech bestiet. It moat gesellich wêze, wy moatte wat fan inoar opstekke kinne, mar der moatte ek ris gekke dingen dien wurde. Yn myn bestjoersjier besykje ik bepaalde routines ris op in oare, nije manier te dwaan. Dêr haw ik tige norcht oan!

Skriuwer: Irene de Vries

Goeie! Myn namme is Irene de Vries en ik bin de Skriuwer fan it WSSFS. Ek ik studearje Boaiem, Wetter en Atmosfeer en bin no twadde jiers. Ik bin berne yn Snits en opgroeid yn’e Lemmer. Fryslân fielt echt als myn thûs en ik kom er graach werom, eigentlik elts wykein wol. Ik bin sûnt ik yn Wageningen kwam, drekst lid wûrden fan it WSSFS, omdat ik dit stikje thûs graach behâlde woe. Ik fyn it hiel noflik om efkes Frysk prate te kinnen ek ast yn Wageningen sitst. Dit stikje thûs wol ik ek graach trochjaan oan de nije leden. It WSSFS is echt een moaie ferieniging, werby stû in protte wille belibest.

 

 

 

Ponghâlder: Stefan de Jong

 

 

Samler: Willeke Weewer

 

 

Bysitter: Elbrich Schuurmans