Hjir ûnder de Kêsten fan it Grut Karbrief fan it W.S.S.F.S.

Namme en stee

Kêst 1

De feriening hat de namme: Wageningsk Studinte Selskip foar Fryske Stúdzje. Hja is oprjochte de 23e fan de foarmoanne 1930 en hat har stee te Wageningen.

Wyt

Kêst 2

 1. De feriening giet út fan it bestean en libbensrjocht fan de Fryske mienskip. Dêrby wurdt ûnder mienskip ferstien in samling fan minsken mei in eigen taal, skiednis en kultuer. De feriening stribbet nei it behâld en de ûntjouwing fan it eigene fan de Fryske mienskip yn wjerwiksel mei de gruttere ferbannen, dêr’t hja diel fan útmakket.
 2. It wyt fan de feriening is:
  • Stúdzje te meitsjen fan de Fryske taal, skiednis en kultuer en fan de hjoeddeiske saken dy’t Fryslân oanbelangje;
  • By te dragen oan de mieningsfoarming oer de Fryske saak;
  • By te dragen oan it him thúsfielen fan de Fryske jongerein yn Wageningen en omkriten.
 3. De feriening wurket foar har doel troch:
  • It hâlden fan gearkomsten;
  • It organisearjen fan lêzingen en diskusjes;
  • It oanskaffen en rûngean litten fan Fryske boeken en tiidskriften;
  • It sykjen en ûnderhâlden fan kontakten mei ferienings dy’t soartgelikense doelen neistribje;
  • It ûnderhâlden fan kontakt mei bûtengewoan âld-leden;
  • It organisearjen fan aktiviteiten dy’t de geselligens ta doel hawwe;
  • Oare middels.

Fiertaal

Kêst 3

De fiertaal fan de feriening is it Westerlauwersk Frysk.

Doer

Kêst 4

 1. De feriening is oangien foar ûnbeskate tiid.
 2. It ferieningsjier begjint de 1e fan de blommemoanne en einiget de 30e fan de gersmoanne, op it betingst dat it jier dêr’t dit karbrief yn jildich wurden is, einiget de 30e fan de gersmoanne fan dat oangeande jier.

Lidmaatskip

Kêst 5

 1. De feriening ken:
  • Gewoane leden
  • Eareleden
  • Bûtengewoan âld-leden
  • Stipers

Dêr’t yn it karbrief sprutsen wurdt oer leden of lid, wurde/wurdt dêrûnder de gewoane leden ferstien.

 1. Gewoane leden binne hja dy’t as sadanich talitten binne neffens itjinge yn kêst 6 fêststeld is.
 2. Eareleden binne hja dy’t út reden fan harren bûtengewoane fertsjinsten foar de feriening oer, of yn it ramt fan it wyt fan de feriening, fan de miene gearkomst dêrta beneamd binne.
 3. Bûtengewoan âld-leden binne hja dy’t nei it opsizzen fan it lidmaatskip noch in, fan miene gearkomste fêststelde jierlikse bydrage oan de feriening betelje.
 4. Stipers binne hja dy’t de feriening jierliks ideëel en finansjeel stipelearje.

Kêst 6

 1. As gewoan lid kin immen talitte wurde, neidat hy/sy in fersyk dêrta by it bestjoer yntsjinne hat. De miene gearkomste beslút oer de talitting. Immen is lid as hy/sy fan de foarsitter op de miene gearkomste ynaugurearre is. As blyk fan it lidmaatskip rikt de foarsitter oan it nije lid de bul út.
 2. In lid moat ynskreaun stean by in akademyske ûnderwiisynstelling of in hegere beropsoplieding yn Wageningen of omkriten.
 3. Dyjingen dy’t net oan it yn lid 2 fan dit kêst stelde foldogge, kinne in fersyk ta frijstelling yntsjinje by it bestjoer.
 4. Eareleden wurde op útstel fan it bestjoer fan de miene gearkomste beneamd.
 5. Bûtengewoan âld-lid kin immen wurde troch by it beëinigjen fan it lidmaatskip oan it bestjoer witte te litten dat hy/sy de bân mei de feriening graach oanhâlde wol. It bestjoer beslist oer de talitting.
 6. Stipers binne maatskiplik hege persoanen (meastentiids professoaren). Hja wurde frege troch it bestjoer.
 7. It lidmaatskip is persoanlik en dêrtroch net oerdraachber en ek net troch erfopfolging te krijen.

Kêst 7

 1. It lidmaatskip einiget:
  • Troch ferstjerren fan it lid
  • Troch opsizzing fan it lid
  • Troch opsizzing út namme fan de feriening
  • Troch ûntsetting
  • Troch útskriuwing oan de yn kêst 6 lid 2 neamde ûnderwiisynstellings
 2. Opsizzing fan it lidmaatskip troch it lid kin allinne barre oan de ein fan in ferieningsjier. It bart troch in skriftlike meidieling, dy’t foar de earste fan de gersmoanne yn it besit wêze moat fan de skriuwer. Dy is ferplichte de ûntfangst binnen acht dagen skriftlik te befêstigjen. Wannear’t in opsizzing net op ‘e tiid bard is, rint it lidmaatskip troch oant de ein fan it earstfolgjende ferieningsjier, of it moat wêze dat it bestjoer oars beslút of fan it lid yn reedlikens net ferge wurde kin it lidmaatskip oan de hâlden.
 3. Opsizzing fan it lidmaatskip út namme fan de feriening kin oan de ein fan it rinnende ferieningsjier barre troch it bestjoer, rekken hâldend mei in opsistermyn fan op syn minst fjouwer wike, wannear’t it lid, nei dêrta by herhelling skriftlik oanmoanne te wêzen, de earste fan de gersmoanne net folslein oan dyn jildlike ferplichtings foar de feriening oer foldien hat en ek wannear’t it lid ophâlden hat te foldwaan oan de easken dy’t ea troch it karbrief foar it lidmaatskip steld wurde mochten. De opsizzing troch it bestjoer kin fuortendalik beëiniging ta gefolch ha, wannear’t yn reedlikens fan de feriening net ferge wurde kin it lidmaatskip trochgean te litten. De opsizzing bart jimmer skriftlik mei opjefte fan redens.
 4. Untsetting út it lidmaatskip kin allinne útsprutsen wurde wannear’t in lid yn striid mei de karbrieven of de besluten fan de feriening hannelt of de feriening op ûnreedlike wize beneidielt. De ûntsetting bart troch it bestjoer, dat it oanbelangjende lid sa gau mooglik fan it beslút, mei opjefte fan redens, op ‘e hichte bringt. Dat oanbelangjende lid hat it foech binnen ien moanne nei ûntfangst fan de meidieling yn berop te gean by de miene gearkomst. Yn de tiid fan de beropstermyn en salang’t it berop noch net ôfdien is, is it lid útsluten. It beslút fan de miene gearkomste ta ûntsetting moat naam wurde mei op syn minst twa-tredde fan it tal útbrochte jildige stimmen.
 5. Wannear’t it lidmaatskip yn de rin fan in ferieningsjier, wat ek de reden of oarsaak is, einiget, bliuwt de jierlikse bydrage dochs folslein troch it lid ferskuldige of it moat wêze dat it bestjoer oars beslút.
 6. Yn ôfwiking fan it beskate yn ‘artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek’ kin in lid him/har troch opsizzing fan syn/har lidmaatskip net ûntwine oan in beslút op grûn wêrfan’t de ferplichtings fan jildlike aard fan de leden ferswierre wurde, op betingst fansels fan it yn lid 2 fan dit kêst beskate.

Jildmiddels

Kêst 8

 1. De jildmiddels bestean út:
  1. Kontribúsjes fan gewoane leden;
  2. Bydragen fan stipers;
  3. Bydragen fan âld-leden;
  4. Oare jildmiddels.
 2. Elts gewoan lid betellet in kontribúsje, dêr’t de hichte jierliks fan fêststeld wurdt fan de miene gearkomste.
 3. Nije leden betelje in part fan de kontribúsje, dêr’t de hichte fan fêststeld wurdt fan de miene gearkomste.

Bestjoer

Kêst 9

 1. It bestjoer bestiet út op syn minst trije persoanen.
 2. De bestjoerders wurde fan de miene gearkomste út de leden fan de feriening beneamd. It bestjoer wiist út syn fermidden in foarsitter, in skriuwe en in ponghâlder oan.
 3. De miene gearkomste kin in bestjoerslid útslute of ûntslaan as hja dêr redens foar hat. Foar in beslút dêrta is in mearderheid nedicht fan twa-tredde fan it tal útbrochte jildige stimmen, wylst op syn minst de helte fan it folsleine tal leden oanwêzich of fertsjintwurdige is.
 4. As net oan it kwoarum lykas neamd yn lid 3 foldien wurdt, kin, nettsjinsteande it tal op de gearkomste oanwêzige of fertsjintwurdige leden, ta útsluting of ûntslach fan in bestjoerder besluten wurde op in folgjende, op syn minst acht mar uterlik tritich dagen nei de earst, te hâlden gearkomst, mei in mearderheid fan de twa-tredde fan it tal útbrochte stimmen.
 5. De bestjoersleden hawwe it foech altyd sels harren ûntslach te nimmen, mits dit skriftlik mei in opsistermyn fan op syn minst trije moanne bart.
 6. Jierliks oan de ein fan it ferieningsjier is it bestjoer as gehiel ôfgeand. Alle bestjoerders fan it ôfgeande bestjoer kinne fuortendaliks wer op ‘en nij keazen wurde.
 7. Wannear’t it bestjoer as gehiel ôfgiet sûnder nije bestjoersleden te ynstallearjen, nimt it de rinnende saken waar oant der in nij bestjoer keazen is, of it draacht dy taken op oan in kommisje dy’t fan de miene gearkomste beneamd wurdt.

Kêst 10

 1. It bestjoer is belêste mei it bestjoeren fan de feriening. Alle bestjoerders mei-inoar en ek de foarsitter en de skriuwer tegearre hawwe it foech de feriening yn en bûten rjochte te fertsjintwurdigjen.
 2. Om it foldwaan te hawwen oer bank- en girosaldy foldocht de hantekening fan de ponghâlder.
 3. Foar it oangean fan jildlienings en ek foar it keapjen, ferfrjemdzjen, beswierjen, hieren of ferhieren fan fêstichheden, foar oerienkomsten dêr’t de feriening har as boarch of haadlik meiskuldner by ferbynt, har foar in tredden-ien sterk makket of har ta wissichheidsstelling foar de skuld fan in tredden-ien ferbynt, hat it bestjoer goedkarring fan de miene gearkomste nedich.

Kêst 11

 1. Binnen twa moanne nei ôfrin fan elts ferieningsjier wurdt in miene ledegearkomste (jiergearkomste) hâlden. It bestjoer bringt yn dy gearkomste syn jierferslach út en docht, ûnder oerlizzing fan de nedige stikken, rekken en ferantwurding fan syn yn it ôfrûne ferieningsjier fierde bestjoer.
 2. De miene gearkomste beneamt jierliks, mar uterlik tritich dagen foar de jiergearkomste, in kaskommisje fan op syn minst twa leden, dy’t gjin diel útmeitsje meie fan it bestjoer en fan wa’t op syn minst ien in âld-bestjoerslid is. De kaskommisje stelt sels kandidaten foar de nije kaskommisje; ien fan harren mei net yn de ôfgeande kaskommisje sit hân hawwe. De kaskommisje hat ta opjefte it ûndersyk fan de rekken en ferantwurding oer it rinnende casu quo lêst ferstrutsen boekjier. De kommisje bringt op de jiergearkomste ferslach út fan har befinings.
 3. It bestjoer is ferplicht oan dizze kommisje alle troch har winske ynljochtings te jaan; har as soks winke wurdt de kas en de warden fan de feriening sjen te litten en boeken en stikken fan de feriening yn sjen te litten.
 4. Goedkarring fan de miene gearkomste fan it jierferslach en de rekken en ferantwurding ûntheft it bestjoer fan ‘e noed.
 5. Wannear’t it goedkarren fan de rekken en ferantwurding wegere wurdt, beneamt de miene gearkomste in oare kommisje besteande út op syn minst twa leden, fan wa’t op syn minst ien gjin sit hie yn de âlde kommisje, dy’t in nij ûndersyk docht fan de rekken en ferantwurding. Dy kommisje hat it selde foech as de earder beneamde kommisje. Binnen in moanne nei de beneaming bringt hja oan de miene gearkomste ferslach út fan har befinings. Wurdt ek dan goedkarring wegere dan nimt de miene gearkomste al dy maatregels dy’t troch har yn it belang fan de feriening nedich achte wurde.

Kêst 12

 1. De miene gearkomsten wurde gearroppen fan it bestjoer, mei achtslaan fan in termyn fan acht dagen. It gearroppen bart troch in oan alle leden te stjoeren fan skriftlike meidieling.
 2. Utsein de yn kêst 11 bedoelde jiergearkomste sille miene gearkomsten hâlden wurde sa faak as it bestjoer soks winsklik achtet, en sa faak as soks, skriftlik en mei opjefte fan de te behanneljen ûnderwerpen, fan op syn minst tsien prosint fan de leden fersocht wurdt.
 3. Nei ûntfangst fan in fersyk lykas bedoeld yn lid 2 is it bestjoer ferplichte ta it gearroppen fan in miene gearkomste op in termyn fan op syn heechst fjouwer wike. Wannear’t it fersyk ta it gearroppen binnen fjirtjin dagen nei dat it troch it bestjoer ûntfongen waard, net útfierd is, sille de fersikers sels ta it gearroppen oergean kinne op deselde wize dêr’t it bestjoer de miene gearkomsten op gearropt.

Kêst 13

 1. Alle leden – sjoch kêst 5 lid 1 – hawwe tagong ta de miene gearkomste en hawwe dêr elts ien stim. Elts lid hat it foech om syn stim útbringe te litten troch in dêrta machtige oar lid.
 2. Stimming oer saken bart mûnling, oer persoanen skriftlik en anonym. It oannimmen fan útstellen by de akklamaasje is mooglik op betingst dat dit bart op útstel fan de foarsitter.
 3. Oer alle útstellen oangeande saken wurdt besluten mei folsleine mearderheid fan útbrochte stimme, foarsafier’t it grut karbrief net oars oanjout. By stûkjen fan de stimmen wurdt útstel achte fersmiten te wêzen . by stimmen oer persoanen is dyjinge keazen dy’t de folsleine mearderheid fan de útbrochte stimmen op him/har feriene hat. Wannear’t nimmen dy mearderheid krigen hat, wurdt in twadde stimming hâlden tusken de persoanen dy’t it grutste part fan de útbrochte stimmen op him/har feriene hat. Wannear’t by dy twadde stimming de stimmen stûkje, jout it lot útslútsel. Under stimmen wurde yn dit kêst ferstien, jildich útbrochte stimmen, sadat net yn oanmerking komme blanko en mei de namme fan it stimmende lid ûnderskreaune stimmen.
 4. In op in miene gearkomste troch de foarsitter útsprutsen oardiel dat in beslút naam is, is beskiedend. Wannear’t lykwols fuortendaliks nei it útsprekken fan dit oardiel de krektens dêrfan bestriden wurdt, fynt in nije stimming plak wannear’t de mearderheid fan de gearkomste of wannear’t de oarspronklike stimming net haadlik of skriftlik barde, in stimberjochtige oanwêzige dit wol.

Kêst 14

 1. It bestjoer hat it rjocht de taken fan de bestjoersleden ûnderling te ferwikseljen.
 2. Fan de op in miene gearkomste behannele saken wurde troch de skriuwer of troch in fan de foarsitter oanwiisd lid fan de feriening oantekens makke.

Kolleezje fan Riedslju

Kêst 15

De feriening ken in kolleezje fan riedslju. Dit hat in advisearjende taak.

Karbriefferoaring

Kêst 16

 1. It karbrief kin allinne feroare wurde nei in beslút fan de miene gearkomste, dêr’t ta oproppen waard mei de meidieling dat op dy gearkomste in feroaring fan it karbrief útsteld wurde sil. De termyn foar it oproppen fan sa’n gearkomste moat op syn minst fjirtjin dagen wêze.
 2. Hja, dy’t de oprop ta miene gearkomste, dêr’t in útstel ta in karbriefferoaring yn behannele wurdt, dien hawwe, moatte op syn minst fiif dagen foar de dei fan de gearkomste in ôfskrift fan dat útstel, dêr’t de útstelde feroaring(s) wurklik yn opnaam is (binne), op in dêrta gaadlik plak foar de leden dellizze om yn te sjen oant nei de ôfrin fan de dei, dêr’t de gearkomste op hâlden waard.
 3. Ta feroaring fan it karbrief kin allinne besluten wurde fan in miene gearkomste dêr’t op syn minst twa-tredde fan it folsleine tal leden fan de feriening oanwêzich of fertsjintwurdige is, mei in mearderheid fan op syn minst twa-tredde fan it tal útbrochte stimmen.
 4. As net foldien wurdt oan it kwoarum kin nettsjinsteande it tal op de gearkomste oanwêzige of fertsjintwurdige leden ta feroaring fan it karbrief besluten wurde op in folgjende, op syn minst acht dagen mar uterlik tritich dagen nei de earste, te hâlden gearkomste, mei in mearderheid fan twa-tredde fan it tal útbrochte stimmen.

Kêst 17

It yn kêst 16 beskate is net fan tapassing as op de miene gearkomste alle leden oanwêzich of fertsjintwurdige binne en it beslút ta in karbriefferroaring ienriedich oannaam wurdt.

Kêst 18

 1. De karbriefferoaring wurdt earst jildich neidat dêr in notariële akte fan opmakke is.
 2. De bestjoerders binne ferplichte in rjochtsjildich ôfskrift fan de feroaring(s) en it feroare karbrief del te lizzen op it kantoar fan de ‘Kamer van Koophandel en Fabrieken’ yn de krite dêr’t de feriening har stee hat.

Kêst 19

In fêststelling fan dit karbrief, dy’t it foech ta feroaring fan ien of mear oare fêststellings beheint, kin allinne feroare wurde mei acht slaan fan deselde beheining.

Untbining en fereffening

Kêst 20

 1. Rekken hâldend mei wat yn ‘artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek’ stiet, wurdt de feriening ûntbûn troch in beslút dêrta fan de miene gearkomste naam mei op syn minst twa-tredde fan it tal jildich útbrochte stimmen yn in gearkomste dêr’t op syn minst trije-fjirde fan de leden oanwêzich of fertsjintwurdige is.
 2. As net foldien wurdt oan it kwoarum kin nettsjinsteande it tal op de gearkomste oanwêzige of fertsjintwurdige leden ta ûntbining besluten wurde o pin folgjende, op syn minst acht dagen mar uterlik tritich dagen nei de earste, te hâlden gearkomste, mei in mearderheid fan twa-tredde fan it tal útbrochte stimmen.
 3. By it oproppen ta de yn de leden 1 en 2 fan dit kêst bedoelde gearkomsten moat meidield wurde dat op de gearkomste útsteld wurde sil de feriening te ûntbinen. De termyn foar it oproppen fan sokke gearkomsten moat op syn minst fjirtjin dagen wêze.
 4. Wannear’t by in beslút ta ûntbining yn dat ferbân gjin fereffeners oanwiisd binne, dan sil de fereffening troch it bestjoer barre.
 5. In mooglik batich saldo sil brûkt wurde foar troch de miene gearkomste fêst te stellen doelen dy’t it meast mei it wyt fan de feriening oerienkomme.
 6. Nei de ûntbining bliuwt de feriening fuortbestean foar safier’t dit foar fereffening fan har fermogen nedich is. Yn de tiid fan de fereffening bliuwe de fêststellings fan de karbrieven foar safier mooglik jildich. Yn stikken en oankundigings, dy’t fan de feriening útgeane, moatte oan har namme teheakke wurde de wurde ‘yn likwidaasje’.

Lyts karbrief

Kêst 21

 1. De miene gearkomste kin troch de wei fan it lyts karbrief neiere regels jaan oangeande it lidmaatskip, de yntroduksje, it bedrach fan de kontribúsje en tagongsjilden, it wurk fan it bestjoer, de gearkomsten, de wize fan it útoefenjen fan it stimrjocht en alle fierder ûnderwerpen, dêr’t de regeling har winsklik fan foarkomt.
 2. Feroaring fan it lyts karbrief kin barre by beslút fan de miene gearkomste wannear’t dit skriftlik fersocht wurdt troch op syn minst ien-tredde diel fan de leden fan de feriening.
 3. It lyts karbrief mei gjin fêststellings befetsje dy’t ôfwike fan of dy’t yn striid binne mei de fêststellings fan de wet of it grut karbrief, of it moat wêze dat de ôfwiking troch de wet of it grut karbrief tastien wurdt.

Biblioteek

Yn de lange skiednis fan it W.S.S.F.S hawwe de leden fan de feriening in prachtiche kolleksje oan boeken opboud. Dizze boeken binne foar ús leden en oare persoanen fansel altyd beskikber om ris te lêzen. Yn de kolleksje binne sawol ferhalen, dichtbundels, teltsjes en stúdzjeboeken oanwêzich. Foar fragen kinne je fansels altyd by de argyfkommisje telâne.

Hjir ûnder stiet in list fan’e kolleksje.

Klik hjir foar de list:
Yn alfabetyske folchoarder
Op jiertal (âld nei jong)
Op skriuwer

TitelJier fan útjefteSkriuwerPlak fan útjefte
A
1Frisia1917AJ OsingaSnits
2Frisia1918AJ OsingaSnits
3Frisia1919AJ OsingaSnits
4Frisia1921-1D KalmaSnits
5Frisia1921-bD KalmaSnits
6Frisia1930D KalmaSnits
7Frisia1933D KalmaSnits
8Frisia1933D KalmaSnits
9Frisia1934D KalmaSnits
B
1Yn us eigen tael1933EB FolkertsmaSnits
2Yn us eigen tael1934EB FolkertsmaSnits
3De Weitsrop1933P SipmaBoalsert
4De Vrije Fries1913Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
5De Vrije Fries1914Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
6De Vrije Fries1915Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
7De Vrije Fries1916Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
8De Vrije Fries1917Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
9De Vrije Fries1918Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
10De Vrije Fries1920Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
11De Vrije Fries1921Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
12De Vrije Fries1923Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
13De Vrije Fries1924Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
14De Vrije Fries1928Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
15De Vrije Fries1929Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
C
1De Vrije Fries1930Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
2De Vrije Fries1932Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
3De Vrije Fries1934Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
4De Vrije Fries1939Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
5De Vrije Fries1941Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
6De Vrije Fries1943Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
7De Vrije Fries1946Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
8De Vrije Fries1948Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
9De Vrije Fries1950Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
10De Vrije Fries1953Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
11De Vrije Fries1955Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
12De Vrije Fries1957Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en TaalkundeLeeuwarden
13Ho’t de Fryske bûter ûnstiet út loft en reinwetter1940Dr. Ir. J.B. van der Meulen L.i.
14Op for Staetspinsioen- Fryske propagandaRG PostmaLeeuwarden
15Ald en Nij – FoardrachtenC WielsmaLeeuwarden
16Willem EmmensHC van DockumAssen
17Fryske Trou1933IJC SchuitmakerLeeuwarden
D
1Fjirtich Jier Taelstriid-11940JJ HofDokkum
2Fjirtich Jier Taelstriid-2
3Fjirtich Jier Taelstriid-3
4Fjirtich Jier Taelstriid-4
5Frysk Jierboek1937P Sipma & JH BrouwerAssen
6Van den mond der oude Middelzee1940KJ van den AkkerLeeuwarden
7Fersen1934P v.d. BurgSnits
8Lunchroom1936Joh D de JongSnits
9De Stellingwerven en Omstreken1920HJ PoppingOosterwolde
10Boer en Dichter1946Kees JongsmaAssen
11De Friesche Beweging1917HG CannegieterAmsterdam
12Koart Oersjoch oer Fryslâns Skiednis
E
1Op Wylde Weagen1906IJC SchuitmakerLjouwert
2Kening Aldgillis1920D KalmaBoalsert
3Noarderljocht1921D KalmaBoalsert
4Hamlet – Prins fan Denemarken1925TE HoltropDokkum
5Julius Caesar1928TE HoltropSnits
6De Roardisten1934D KalmaSnits
7In Fijan Fen Minsken1930D KalmaSnits
8Beart-Oms TestemintWA EismaLjouwert
9SimsonF SchurerLjouwert
10Keningen fan Fryslân1949D KalmaDokkum
11Leafwyn1941D KalmaSnits
12Frysk Jierboek 19381938P Sipma & JH BrouwerAssen
13Nije Gedichten1945DA TammingaDokkum
14Gyspert Japicx Wirken1936P Sipma & JH Brouwer & J HaantjesBoalsert
15De BidlerE. G. A.Ljouwert
16Dagen1937O PostmaSnits
17It Rike JierSjoerd MeineszSnits
18Gysbert Japiks – Fryske rymlerije
19Forgetten Post1949RW van TuinenSnits
20Hwet Foarby Gie1929L MartenaSnits
21Waer-GlesMCMXXXVIIIJ Piebenga
F
1Regionale Televisy1964Stúdzjekommisje foar Regionale Televisy fan de Fryske Kultuerried
2Peaskepronk en Pinkster Rynskens1936Dr J BotkeSnits
3Natûr en Gea1937Dr J BotkeSnits
4Yn en om de Reidwal1941Dr J BotkeSnits
5De Fryske Akademy Untstean Untjoowing Utsjoch1963Mr K de VriesFrjentsjer
6De Friesche Landbouw Veenkolonie – bevolkingsstudies van de gemente opsterland1930Dr HGW van der WielenAmsterdam
7Een Fryslân’s Groun1921Dr J BotkeGrins
8Passing of the Frisians – Anthropography of Terpia1927Dr. DJH NyessenDen Haag
9De Iepening fen de Fryske Akademy1938P SipmaAssen
10De Glêdde Tonge By Us Fé1942Dr TH de GrootDrachten
11Rapport over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland en den Noord-Oost Polder1941Fryske AkademyLeeuwarden
12Eat Oer it Tal Biwenners, de Migraesje en de Bifolkingstichtnes yn Fryslân1942Ir A VondelingDrachten
13Practyske Rie by it Ombrekken fen Grekide en by it Bouwen op Ombritsene Greide1941BR StoerDrachten
14The Heritability of Millk Yield and Fat Percentage in the Friesian Cattle in the Province of Friesland1956SAF El-ShimyWageningen
15Boer en Mienskip1938Jongerein ôfdieling SnitsSnits
16De Pomp1993Eppie DamEnschede
17Lette en Iere Bloei1936Dr J BotkeSnits
18Yn Dunkere dagen1938Dr J BotkeSnits
19Ien en Oar Oer de Groun fen East DongeradielSF KuipersDrachten
20Stapstiennen – in kar út eigen wurk1979DA TammingaLjouwert
21Flinter fan Hope1986Baukje Tsjerkje de JongLjouwert
22In Doaze Fol Alde Snypsnaren1882TG van der MeulenFrjentsjer
23De Nije Moarn – in karlêzing ut it Wirk fen Jongfruske Skriuwers1922D KalmaDokkum
24Dage – Fersen I1927J KammingaDokkum
25De Lojchte Ierde1929O PostmaSnits
26Utflecht fersen fen Fedde Schurer
27After it Oargel Fersen fen DH1935DH KielstraSnits
G
1It Sjongende FryslânD KalmaBerltsum
2It Sjongende FryslânD KalmaBerltsum
3It Sil Bestean1946O PostmaSnits
4Jolm1947GN VisserAssen
5Striid en Dream1948Harmen SytstraDokkum
6Spegelskrift1949Sjoerd SpanningaAssen
7Núnders1950Sjoerd SpanningaDrachten
8Untwyk1950Klaes DykstraDrachten
9Op Fjouwer Winen1961AR OostraBoalsert
10Yn Petear mei de Ljochte1967Ferskate skriuwers
11Skutting Skroat1974Josse de HaanLjouwert
12Frysk Lieteboek1979AJ OsingaLjouwert
13De toren van de Lichtmis1988Johan VeenstraOosterwolde
14Earnst en Koartswyl1979Joop BoomsmaLjouwert
15Venster-Literair Tijschrift1982VensterLeiden
16Te Lange LêstenEppie DamEnschede
17Fryslan Sjongt1986Fryske AkademyLjouwert
18Harstwiich1939Inne de JongSnits
19Lisck fen Eijsinga1941S KloostermanBoalsert
20Sinneblink1941Y PoortingaSnits
21Rispinge1945Piter JellesLjouwert
H
1Rispinge1943Piter JellesLjouwert
2Op Koart Front1946Anne WadmanDokkum
3De Gouden Ure1930JH BrouwerSnits
4Fen Lang Forlyn1925Sjouke de ZeeLjouwert
5Fryske Folksdichters – In Karlêzing út har Wurk1945P TerpstraBoalsert
6Frysk Pieteboekje1933Selskip for Fryske Tael en SkriftenkennisseLjouwert
7Frysk Pieteboekje1933Selskip for Fryske Tael en SkriftenkennisseLjouwert
8Stjerrerein1946Marten SikmaDokkum
9PlakHarmen WindFryslân
10Ut it Alde LaechTE HalbertsmaDen Haech
11Gedenkschriften – eerste deel wordingMCMXXVIIPJ TroelstraAmsterdam
12Spegels1927R BrolsmaLjouwert
13Folksforhalen1929KF ProostLjouwert
14De Skarlún1929R BrolsmaSnits
15De Fryske SkrifteKennisse Diel 21931D KalmaDokkum
16Neisimmer1931D KalmaSnits
I
1De Sûnde fen Haitze Holwerde1938U van HoutenLjouwert
2De Fryske Skrifte Kennisse fen 1976-18971939D KalmaDokkum
3Frysk SêgeboekSJ van der MolenSnits
4Paed nei eigen Hoarnleger1940Nyckle J HaismaBoalsert
5It Widdou’s Bern1941R BrolsmaSnits
6Groun en Minsken1942R BrolsmaSnits
7Oarreheite Erfskip1943W CuperusBoalsert
8Lutske Jonge1947Roel van der ZeeSnits
9Lutske1947Roel van der ZeeSnits
J
1Abbingawâld1947SJ van der SchaafSnits
2Op Wyld-skar1948H de JongSnits
3Eachweiding1950EB FolkertsmaDokkum
4Heidebern1951P de JongBoalsert
5It Lân Forline1951Nyckle J HaismaSnits
6Konduktrise1952Welmoed HemriceBoalsert
7De Pylgerreize1953GA WumkesBoalsert
8De Breugeman Komt1953YPK fan der FearDrachten
9ElbrichY PoortingaSnits
10Ofgeand TijHein FaberFrentsjer
11Loslitte1957Dj Weening-MeijerBoalsert
K
1De Grize oer de Grouwe1958G Jonkman & Y Poortinga & Marten SikkemaDrachten
2Douglas Omnibus1964LC Douglas
3De Smearlappen1965Anne WadmanDrachten
4In Trou TofolleG MulderFrentsjer
5Wês Foarsichtich Watse!1968Jo SmitDrachten
6Marginale Minsken1968Homme EernstmaDrachten
7De KoningskruistochtMCMLXVIIIJay WilliamsAmsterdam
8It lyk wurdt oantaest1968Tjitte PiebengaLjouwert
9It Forsin1968Jan J BijlsmaDrachten
10De Fûke1970Rink van der VeldeDrachten
11De Boumaster fan de âldehou1985DA TammingaLjouwert
12Lampe Fryske Forhalen1972RR van der LeestBoalsert
13Uw tuin van manad tot maand1968Rob HerwigAmsterdam
L
1It Fleanend Skip1977Ype PoortingaLjouwert
2De Reis van Labot1977Piter BoersmaLjouwert
3Bokwerd Omhoog1977Wabbe WissesLjouwert
4De Efterste Houn Seach om1979SJ v.d. MolenBûtenpost
5De Feest Gongers1968DrachtenAnne Wadman
6It Goudene Uleboerd1979G Spaanderman WielengaBoalsert
7Frjemdfolk op Barrahiem1978DA TammingaLjouwert
8De Wylde boerinne1979TE HoltropBoalsert
9It Gouden Skaakspul1980Ype PoortingaLjouwert
10De verdachte Verheugt1980Jan Willem van de WeteringDuivendrecht
M
1Dêr’t de Woartels Lizze1980A JousmaBoalsert
2Mear as Jiske Bleau der Oer1980Tabe BeintemaLjouwert
3Thús is de maggi op1981Hylkje GoïngaLjouwert
4Och Siberen1981SM van dre GaliënBoalsert
5De Ronde van ’431981Henri Knap
6Moai waar en lange dagen1981Jan WybengaBûtenpost
7Omnibus1981Rink van der VeldeLjouwert
8Yn adams Harnas1982Anne WadmanSnits
9Uit Friesland’s Volksleven1984Waling DijkstraLjouwert
10De Redens Oer1984Hylke SpeerstraHearrenfean
11De Boumaster fan de Aldehou1985DA TammingaYsbrechtum
12De Gouden Swipe1985Abe BrouwerLjouwert
N
1Kammeraat Hollanski1987Rink van der VeldeDe Wylgen
2In Earme Swalker yn’e Wrald1988YPK fan der FearLjouwert
3As jim tútsje wolle dan gau1988Geale de VriesDrachten
4Wimerklaas en Swarte Pyt1991Simy SevensterSt. Anne
5Nei it Park1992Hylkje GoïngaYsbrechtum
6Boef Fan Rys1975RR van der Leest
7De Jonge priiskeatserNynke fen HichtumLjouwert
8Fioele en Faem1948Anne WadmanAmsterdam
9Strie Oerdwers1978Eppie DamLjouwert
10It Holle Ljocht1992Itty SluisBoalsert
11Dûmmy, jo hawwy my wolris mear ferfeeld as fan’e moarn1987Marten L de BoerEasterein
12De Rûge en oare seedykster ferhalen1984Sybrand Tsjeards RiniaBoalsert
13De Ielefretters1992Bertus KlazingaFeanwâlden
14Freonen under elkoar1993G Willem AbmaLjouwert
15It Gat yn de Tiid1993Doete VenemaHijum
O
1Swanneblommen1914Selskip for Fyske tael en skriftenkennisseGrou
2Swart mar LeaflikW CuperusFrjentsjer
3By de Duvel to Bycht1966Anne WadmanDrachten
4Fan alle wallen1976Paulus AkkermanLjouwert
5Morfeus yn de UnderwraldRR van der LeestBûtenpost
6De Frou yn’e Flesse1988Anne WadmanSnits
7Frjemde Epistels1951Geart JonkmanDrachten
8It Jubeljier1927S KloostermanGrins
9Utskot1943YPK fan der FearSnits
10Om it Hiem1930RP SybesmaLjouwert
11Rym en OnrymWaling DykstraHeerenveen
12Toer en Tsjerke1934EB FolktersmaDokkum
13Mei in Fleurich Sin1991Froukje AnnemaRottefalle
P
1De Wrâld is der op TsjinPiter TerpstraLjouwert
2Pake Sytse1976Rink van der VeldeLjouwert
3Nûmer Alve1988Diet HuberAmsterdam
4It byldsje1988G Willem AbmaLjouwert
5In skreach mei apels1936De JongereinSnits
6It is de boer net allike folle1993Jan de VriesWarkum
7It is myn sizzen net1980Rink van der VeldeLjouwert
8Foar de taalspegel1984Pieter Breuker etc…Ljouwert
9De Froulju fan de Fetweider1993Douwe Hermans KiestraBoalsert
10In earme swalker yn’e wrald1988YPK fan der FearFeanwâlden
11De Rook fan it Lân1994Ulbe fan HoutenLjouwert
12In bit yn ’t iis1996Dirk van der PloegFeanwâlden
13Rots yn’e dize1990Riek LandmanSnits
14Hynstefigen1990Hylkje GoïngaYsbrechtum
15It kin net mâlder1996Joke KeizerLjouwert
Q
1De Boarstrok fan Fenna1994Benny HoltropAldehoarne
2Imitaasjelear1988Jetske BilkerBoalsert
3Meinte – in bysûndere freonskip1996Janny Vledder – van der KnoopGrou
416 Fryske Fakânsje ferhalen1996FerskateLjouwert
5Twasprong1987Froukje AnnemaDrachten
6Maleur yn Maaie1990Froukje AnnemaDrachten
7Wa wie ’t wat1995Paulus AkkermanLjouwert
8Een meenske is gien eerpel1997Johan VeenstraNijeholpaat
9Hauk en Hazze1993Wilco BergaTwellegea
1016 Fryske winter ferhalen1997Froukje Annema en oarenDrachten
11Mardan1990Nora PradleyBoalsert
12Pultrom1940Hedzer TakeaSnits
13De Moanne op ‘e rêch1987Douwe KootstraDrachten
14Yn de baan fan de Boemerang1990Douwe KootstraFeanwâlden
15Och myn leave jonge1977ype PoortingLjouwert
16Wa’t skriuwtk1994FerskateBoalsert
R
1President Masaryk en it Nasjonale1935J KalmaDokkum
2Kristendom en oarloch1929F SchurerLjouwert
3Bijdrage tot de kennis van het rudolfsboek1930P SipmaS-Gravenhage
4Fen Liet en Libben1910Pieter JellesLjouwert
5Fysk Underwiis, eask fen moderne paedagogyk1931SE Wendelaar BongaLjouwert
6De Jongfryske BiwegingD Kalma
7Friesland op de TweesprongEnige Friezen
8De Reamme fen it Libben1930R BrolsmaBoalsert
9De Aldste Kultuer yn de Sân en Feankriten fen Fryslân1930PCJA BoelesBoalsert
10Muzyk yn Fryslan oant 18001935A Komter-KuipersBoalsert
11Gysbert Voetius in libbensbyld1929GA WumkesBoalsert
12De Christen Gysbert Japiks1946EB FolkertsmaSnits
13Ynbannich ForwarMCMXLVTE HoltropSnits
14Noedlik DoelY Poortinga
15De Fryske Boerkerij en it Boerelibben yn’e 16e en 17e ieu1937O PostmaSnits
16Amerijen1938WL ZijlstraSnits
17Fryske Boukinst en hwet der mei mank is1938Arjen WittenveenSnits
18Kening Finn1937D KalmaSnits
19Hwet Scil it Libben us bringe1937B TuinstraSnits
20Suderkrús1938Nycle J HaismaSnits
21Fryske biweging rapporten 1940-19451945Ried fan Fryske biwegingLjouwert
22It mei! It moat! It kin! Ho nou?1937J PiebengaLjouwert
23Rige Blauboekjes fen it Trijemanskip-Fremd of Eigen?1940EB Folkertsma
24For Fryslân – Folk en biweging meiinoarJ KalmaLjouwert
25Fryslân ropt de findels foar!1940Trijemanskip út de Fryske Biweging
26For Fryslân – Kom hwa’t kin en wol en doarJJ Kalma
27For Fryslân – Aldfaers erf, wy weitsje oer dy
28For Fryslân – Ienriedich en trou1941Fedde Schurer
29For Fryslân – Hwer’t forlet fen isJJ KalmaLjouwert
30Om ús hinne1940L BrolsmaSnits
31Jancko DouwamaMSE Visser
32Doarps Mienskip1941O Postma, JJ Kalma, EB FolkertsmaDokkum
33De Wylde Houn fen’e boskpleats1941Th. MollingaSnits
34Rige Blauboekjes fen it Trijemanskip-Twadderlei FriezenJJ Kalma
35Hwet wy as Bern Boarten1938SM vd GaliënAmsterdam
36Freegje mar Fierder!1943D KalmaBoalsert
37Friese Taalpolitiek1969Ried fan Fryske biwegingLjouwert
38Lok en Lijen1935BRS PollemaSnits
39Stikken út de foarste rige fen Iduna1906R van der VeldeLjouwert
40De Hogerhuis Saek1950DA TammingaDrachten
41Fryske Stikken1912JR Kloosterman
S
1Ta in Tinkstien1927S Huismans
2Fryske Stilistyk1937Th de VriesSnits
3It Fryske Folkstoaniel 1860-1930Y PoortingaAssen
4Wy Roppe de Libbenen1944D KalmaDokkum
5Erf en Wereld1959JP WiersmaDrachten
6Gysbert Japiks-in studzje yn dichterskip1938D KalmaDokkum
7Fryske sketsen1934Underskate SkriuwersBoalsert
8De úsetter1938J Piebenga en H TwerdaMeppel
9By de Fryske BibelKristlik Selskip
10Quaede Foelck – de Gebiedende vrouwe op OldenborchMCMXXXIVS BartstraZutphen
T
1It wrede Foarjier1994Durk van der PloegLjouwert
2In Oare wei1973Harm LodewijkLjouwert
3Op en út1975Fedde SchurerBûtenpost
4De Bloeijende Amdelskêf1939GA WumkesBoalsert
5Bretaalwei de Brand1992Jelle BangmaLjouwert
6De Fryske Hounen1971Bestjoer fan Wetterhounen en stabijen
7Smel Sulver1973Fryske AkademyLjouwert
8Libbens Wysheit1974AM WybengaLjouwert
9Terpenland1975Keimpe SikkemaLjouwert
10Zeven eeuwen relaties Amsterdam en Friesland1975Fryske AkademyLjouwert
11Stad van Mata Hari – Moard in het huis van Mata HariHW KeikesLjouwert
12Skiednis fan de Fryske Biweging1977SJ van der SchaafLjouwert
13In slach om’e tsjerke1980DA TammingaLjouwert
14SHBO Jaarverslag 19891989SHBO
15Kievit tussen Pet en Wet1991Hijkes en SijkesDrachten
16Het Friesche boerenhuis – onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland- De Tekst1916K UilkemaLjouwert
17Het Friesche boerenhuis – onderzoek naar het ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis in Friesland- De Platen1916K UilkemaLjouwert
18De Verdediging van Friesland in 1672-16731931WE van Dam van Isselts Gravenhage
U
1Zoologisch Onderzoek der Nederlansche Terpen – Het Schaap1932GG ReitsmaWageningen
2Tacitus Germania1937W KokBoalsert
3Waeksen Ark1945YKE BoarnstraBoalsert
4De Germaansche Heiden en hoe wij hem leerden verachtenNJ van de Vecht
5Noordras en ReligieGodfried van Noord
6De Vrije Natie der StellingwervenMCMLIITH OosterwijkAssen
7Eiland in de Friese Zee1981HW EikesLjouwert
8Plantkundige Beneamingen1984J BoersmaLjouwert
9De Fryske Petiele-en hwet der op en yn leit1938S KloostermanBoalsert
10Op’e Swalk almenak1992FFSFrentsjer
11Handleiding van het Kaatsen1947G JellemaDrachten
12Plantenammen yn Fryslân1984D Franke & DTE van der PloegLjouwert
13Encyclopedie van het hedendaagse Friesland1973Ljouwert
14Smellingerland-Proeve van een geakinde van de Gemeente SmallingerlandMCMXLIVDrachten
15Richt1947R BrolsmaSnits
V
181ste verslag1909Friesch Genootschap van Geschied, Oudheid, en TaalkundeLeeuwarden
282ste verslag1910
390ste verslag1919
491ste verslag1919
592ste verslag1920
698ste verslag1926
7119de verslag1947
8120ste verslag1948
9121ste verslag1949
10122ste verslag195
11123ste verslag1951
12126ste verslag1954
13Fryslân oerein!1968Orgaen fan de Federaasje fan Fryske studinteforieningsLjouwert
14Fryslân oerein!1969Orgaen fan de Federaasje fan Fryske studinteforieningsLjouwert
15Fryslân oerein!1969Orgaen fan de Federaasje fan Fryske studinteforieningsLjouwert
16De Kameleon hat súkses1995H de RoosBornmeer
17De Smearlappen1983Anne WadmanLjouwert
18Boeren Wijsheid1993Ingrid StorkHoevelaken
19Freegje mar Fierder1943D KalmaBoalsert
20De Friese Taal1992Provinsje FryslânLeeuwarden
21Nijfryske skriuwers en harren wurk1985J JongsmaLeeuwarden
22UtrechtUtrecht
23De skriuwer fertelt1989W Hiddema en K Snoek-FeenstraLjouwert
24In en om de buurkerk1984A Graafhuis en KM WitteveenUtrecht
25Graven naar Friese koningen1992JC Besteman en JM Bos en HA HeidingaFraneker
26SchrijfblokT Wyngaarden