Thús

Wolkom op de fernijde side fan it WSSFS. It WSSFS is al sinds 1930 de moaiste studinteferiening út Wageningen.  Op dizze side kinst alles te witten komme oer ús feriening, lyk as oer ús aktiviteiten,  it bestjoer en de kommisjes. Hast fragen of wolst lid wurde, dan kinst fansels altydmei ús kontakt opnimme, de kontaktgegevens binne op dizze side te finen.Syle