Thús

Wolkom op de side fan it WSSFS. It WSSFS is al sinds 1930 de moaiste studinteferiening út Wageningen.  Op dizze side kinst alles te witten komme oer ús feriening, lyk as oer ús aktiviteiten,  it bestjoer en de kommisjes. Hast fragen of wolst lid wurde, dan kinst fansels altyd mei ús kontakt opnimme, de kontaktgegevens binne op dizze side te finen.

Yntroduksje jûnen en Sylwykein

We binne wer los! Nei de suksesfolle Algemiene Yntroduksje Dagen is it kolleezjejier wer los en dus organisearret de kommisje MOARD wer de yntro aktiviteiten. Dizze aktiviteiten fine op ferskillende plakken yn Wageningen plak en bist fansels altyd wolkom. Kom del foar de gesellighiid fan in fjoerke, kom foar in bierke of om mei ús te iten. Foar eltsenien is plak, sa it is in moaie manier om ridlik gau nije minsken kinnen te learen.

De yntrowiken wurde tidens it wykein fan 22-24 septimber ofsluten mei it jierlikse earstejiers sylwykein yn Terherne. Ek hjir bist fan herte wolkom!

Foar it programma en opjefte foar it sylwykein klikst HJIR!

It programma foar de yntro tiid: