Thús

Wolkom op de side fan it WSSFS. It WSSFS is al sinds 1930 de moaiste studinteferiening út Wageningen.  Op dizze side kinst alles te witten komme oer ús feriening, lyk as oer ús aktiviteiten,  it bestjoer en de kommisjes. Hast fragen of wolst lid wurde, dan kinst fansels altydmei ús kontakt opnimme, de kontaktgegevens binne op dizze side te finen.

Syle

Sylalvestêdetocht

Yn it wykein fan 23-25 juny fynt de Sylalvestêdetocht wer plak. Dit jier sil dêr ek in studintesylkriich oan fêst sitte en fansels wurdt der foar de gelegenheid in Federaasjesyltsjelke yn it libben roppen. It WSSFS en harren (âld)leden is útdage de striid oan te gean. In race mei 200km, krapoan 200 brêgen, 2 slûzen en lange dagen en nachten op it wetter.  Foar mear ynfo sjoch op: www.sylalvestedetocht.nl.

Us feriening docht mei ûnder de namme ‘Wageninsk Studinte Seilskip foar Fanatyke Silery’. Meidwaan? Stjoer in mail nei wssfs@wur.nl as sprek Jelle d’r oer oan.

 

Mei WSSFS op fakânsje

It liket noch in ein fuort, mar de simmerfakânsje komt rap tichterby. Foar simmer 2017 wurdt troch guon leden fan it wssfs it inisjatyf naam foar in machtiche fakânsje nei Slowakije en du kinst mei!

De planning is om 10 juli it leechlân achter ús te litten en mei auto’s nei it easten ôf te reizigjen om ús der foar 10 dagen te fermeitsjen. It is net in all inclusive regele reis, dus ast mei wolst freegje wfan dy datst mei tinkst en helpst om de organisaasje en reis tot een súkses te meitsjen. Mear ynformaasje en in rûge opset fan it programma kinst HJIR fine. Oanmelde? Stjoer in mail nei wssfs@wur.nl