WSSFS

Wageningsk studinte selskip foar fryske stúdzje

Wolkom op de side fan it WSSFS. It WSSFS is al sûnt 1930 de moaiste studinteferiening út Wageningen.  Op dizze side kinst alles te witten komme oer ús feriening, lykas oer ús aktiviteiten,  it bestjoer en de kommisjes. Hast fragen of wolst lid wurde? Dan kinst fansels altyd kontakt mei ús opnimme, de kontaktgegevens binne op dizze side te finen.

Strjitkeatsen op de Markt

Kommende tiisdei (12 juni fan ôf 19:00) sil d’r in grut spektakel plak fine op ‘e Merk yn Weinum. De ynwenners en terrashoppers fan ‘e studintestêd sille dan traktearre wurde op it oe sa Fryske strjitkeatsen. Kinsto keatse? Giesto altyd foar de prizen? As hast d’rgewoan niget oan om ûnwittende mei dizze sport yn kontakt te bringen, as it sels ris te besykjen? Jou dy (en dyn foltallige partoer fan twa) dan fuort en daliks op fia wssfs@wur.nl foar tiisdei 12 juni 12:00 oere. Ynlis is €5,- per partoer, dit is inclusief twa konsumpsjes by Buurman&Buurman!

Aginda 2018

 

6 Novimber: Miene Gearkomste

13 Novimber: DOFKE-aktiviteit

20 Novimber: T&K sprekkersjûn

27 Novimber: Aksje-aktiviteit

4 Desimber: Sinteklaas

11 Desimber: Learmomint

27&28 Desimber: Kryst Kongres