WSSFS

Wageningsk studinte selskip foar fryske stúdzje

Wolkom op de side fan it WSSFS. It WSSFS is al sûnt 1930 de moaiste studinteferiening út Wageningen.  Op dizze side kinst alles te witten komme oer ús feriening, lykas oer ús aktiviteiten,  it bestjoer en de kommisjes. Hast fragen of wolst lid wurde? Dan kinst fansels altyd kontakt mei ús opnimme, de kontaktgegevens binne op dizze side te finen.

Wageningsk studinte selskip foar fryske stúdzje

Strjitkeatsen op de Markt

Kommende tiisdei (12 juni fan ôf 19:00) sil d’r in grut spektakel plak fine op ‘e Merk yn Weinum. De ynwenners en terrashoppers fan ‘e studintestêd sille dan traktearre wurde op it oe sa Fryske strjitkeatsen. Kinsto keatse? Giesto altyd foar de prizen? As hast d’rgewoan niget oan om ûnwittende mei dizze sport yn kontakt te bringen, as it sels ris te besykjen? Jou dy (en dyn foltallige partoer fan twa) dan fuort en daliks op fia wssfs@wur.nl foar tiisdei 12 juni 12:00 oere. Ynlis is €5,- per partoer, dit is inclusief twa konsumpsjes by Buurman&Buurman!

It krystkongres – Lustrumedysje

It waar wurdt wer minder, it wurdt wer ier en betiid donker bûten, mar de sfearferjochting wurdt ek alwer ophong, want oer minder as twa moannen is it alwer Kryst! Foar ús as fryske studinten betsjut dat fansels ien fan de moaiste eveneminten fan it jier: it Krystkongres! Fan woansdei 27 oant tongersdei 28 desimber 2017 sil it wer plakfine yn de Bogt fen Guné yn Frjentsjer. It tema fan dit jier is de Kulterele Haadstêd. It komt hieltyd tichterby fansels en wy binne benijd wat men der fan fynt, of it goed is foar de ekonomy en it toerisme en wat der yn de doarpen te dwaan wêze sil.

Ferskate sprekkers sille op it sympoasium fertelle wat sy derfan fine en deroer witte. Fierder binne de fêste aktiviteiten der ek wer sa as de kriichen en in stedskuier mei de boargemaster fan Frjentsjer. Jûns barst it feest los en fansels is it feest nóch grutter as de oare jierren, want it is it Lustrumjier! Hjir wolst dus by wêze, moatst der dochs net oan tinke dat eltsenien prachtige ferhalen hat en datsto der net by wiedest? Nachts kinne wer te plak yn it fiifstjerrehotel De Terp.

Opjaan kin hjir!