Thús

Wolkom op de side fan it WSSFS. It WSSFS is al sinds 1930 de moaiste studinteferiening út Wageningen.  Op dizze side kinst alles te witten komme oer ús feriening, lyk as oer ús aktiviteiten,  it bestjoer en de kommisjes. Hast fragen of wolst lid wurde, dan kinst fansels altyd mei ús kontakt opnimme, de kontaktgegevens binne op dizze side te finen.

AYD!

We binne wer los! Fan 18 oant 23 Augustus fine de Algemiene Yntroduksje Dagen wer plak yn Wageningen. Fansels silst ús oeral yn Wageningen tsjin it liif rinne, we binne te herkennen oan ús Fryske pompeblêden en ast de Bearenbuch rûkst of it kenmerkende SONNEMA stean sjochst, witst dat wy net fier fuort binne.  Ek nei de AYD gean we yn Septimber gewoan troch mei ús yntroduksje aktiviteiten. Bist fan herte wolkom!

Mear ynformaasje oer de AYD fynst ûnder ‘Nij yn Wageningen’ foar de aktuele saken sjochst op ús Facebook side en ast op’e ynteresse list wolst kinst it ús HJIR witte litte.