Bestjoer De Drûge Bui 2024-2025

Thyrza Felice van der Molen

Goeiedei! Ik bin Thyrza van der Molen, 20 jier, en sil kommend jier foarsitter wêze fan it moaie W.S.S.F.S. Ik sit mominteel yn it twadde jier fan de bachelor Bedriuws- en Konsumintewittenskippen. Ik kom út Nij Beets wêr ik ek noch wol geregeld te finen bin. Al foardat ik nei Wageningen ta gie wist ik eins al dat ik my by dizze feriening oanslúte woe en dêr ha ik siker gjin spyt fan hân! It moaie oan ‘e feriening fyn ik dat eltsenien inoar kin wat it sa lekker persoanlik makket. Lit it foaral efkes witte ast tegearre in kopke tee drinke wolst (of wat oars mei ek natuerlik) ast mei my prate wolst! 

Ik sjoch dernei út om kommend jier mei dit bestjoer oan de slach te gean!

Rixt Geertsma

Ha goeie! Ik bin Rixt en ik bin 20 jier. Dit jier sil ik skriuwer wêze fan it W.S.S.F.S. Fierder bin ik twaddejiers Bachelor Grûn, Wetter, Atmosfeer en bin ik lid by de roeiferiening Argo. Myn thústhús is it moaie Feanwâlden. Dit makket my dan ek in echte Wâldpyk! Us heit en mem ha beide by Bernlef sitten, dus foar my wie de keus om ek by in Fryske feriening te gean gau makke.

Hasto no in kear in moai ferhaal en tinkst: “dat moat dielt wurde yn ‘e wykmail.” Aarzel net en stjoer it nei my ta!

Eline de Boer

Hoi!

Ik bin Eline en de nije ponghâlder fan it WSSFS! Ik kom fan in molkfeebedriuw krekt bûten Ljouwert. Twa jier lyn bin ik begûn mei myn stúdzje Animal Sciences yn Wageningen. Yn Wageningen bin ik aktyf by de volleybalferiening WaHo, roei ik by Argo en bin ik ek lid fan de stúdzjeferiening De Veetelers. Myn âlders wiene eartiids ek beide lid fan it WSSFS, wat my nijsgjirrich makke om der sels ek even te sjen. No, nei oardel jier ha ik my oansletten by it bestjoer en ik genietsje der tige fan! Derneist bin ik ek beskikber as fertrouwenspersoan, dus fiel frij om my te appen as der wat is. Ik drink graach in bakje koffie of gean in ein te kuierjen by de Rijn. Ik sjoch út nei it meitsjen fan noch folle mear moaie oantinkens tegearre mei it bestjoer en de leden!

Jente Bonnema

Goeie, ik bin Jente. Ik bin no 19 jier en sit yn myn earste jier fan Agrotechnologie. Ik sil kommend jier samler wêze foar it W.S.S.F.S. Ik kom fan in pleats in de Noordoostpolder. Omdat myn âlders ek by Fryske ferieningen sieten woe ik sels ek wol efkes sjen of dat wat wie. Dat wie fansels tige gesellich, dus bin ik ek fuort mar by it bestjoer gien. Ik sjoch út nei it bestjoersjier en kom foaral op ús wikselsûpke op 15 maaie!

Niels Andela

Goeiedei, ik bin Niels en sil dit jier bysitter wêze. Ik doch de stúdzje Bos- en natuurbeheer en sit no yn myn twadde jier alwer. Ik kom út Burdaard en fuotbalje der wykeins noch altyd mei in soad wille. Ek fyn ik it elts jier moai om te aaisykjen yn it lân. Nei in prachtich moai oardel kolleezjejier by de feriening ha ik de ear om yn it bestjoer te sitten. Ik ha der in soad sin yn om der in moai jier fan te meitsjen tegearre mei it bestjoer, de leden en de nije leden wêrfan der hooplik in protte bykomme!