It bestjoer

It bestjoer fan 2020-2021 hjit “Perfoarst Net Ferkeard”.

Hjirûnder in koarte foarstelling fan de bestjoersleden:

Foarsitter: Hillie van der Bij

Goeie,

Myn namme is Hillie van der Bij en ik bin yntusken alwer foar myn fjirde jier yn Wageningen oan it studearjen. Ik ha de bachelor Bedriuw en Konsuminten wittenskippen ôfrûn en bin begûn mei de master Food Quality Management. Sûnt myn earste jier bin ik aktyf by de feriening en ik fyn it in hiele ear dat ik my no ynsette mei as foarsitter fan it W.S.S.F.S. In jûntsje yn’e wike Frysk prate, der sis ik gjin nee tsjin. W.S.S.F.S. is in gesellich, iepen ferieniging wêrtroch je inoar goed kinne. De sfear yn’e groep is ek altyd goed. Oant sjen!

Skriuwer: Evanne 

Ha goeie,

Ik bin Evanne, treddejiers Plantenwittenkippen. Ik kom út Diever, en foar de echte kenners ûnder ús is dat gjin Fryslân, mar Drinte. In freondinne naam my in kear mei nei in aktiviteit en dan fûn ik sa gesellich dat ik nea mear fuortgongen bin. Myn Frysk haw ik by de feriening leard, dus ik haw gjin sterke miening oer hoe’t wurden útsprekke wurde moatten. Heit of hoit, sneon of saterje, giet of got, ik fyn alles bêst. Ek yn de diskusje oer de Wâldpiken tsjin de Klaaikluten bin ik frij neutraal. Ik bin skriuwer wurden omdat ik skriuwe leuk fyn, en sa noch better Frysk leare kin (mei de help fan Taalweb.frl). Yn Wageningen bin ik fierder noch aktyf by studinteskouting de Yggdrasilstam. Dit bestjoersjier is wat koart, mar we sille er wat moais fan meitsje!

Ponghâlder: Ronald Nieuwenhuis

Goeie,

Myn namme is Ronald Nieuwenhuis en ik kombinearje wurkjen by de WUR mei de stúdzje bio-ynformatika. Sûnt 2 jier sit ik no by it W.S.S.F.S en ik fyn it in tige gesellich selskip wêr wy mei ús allen wurkje om in moaie tiid te hawwen. Oft it no serieuze saken binne of gewoan wat eamelje, it is my al likefolle. Omdat ik gauris oant it ein fan ‘e jûn sit, kin ik moai alles wat op ‘e kuur hâlde: handich as ponghâlder tocht ik! Nettsjinsteande de koroanaregels haw ik der nocht oan om, tegearre mei de rest fan it bestjoer en de leden, it selskip warber te hâlden en wer leuke dingen te ûndernimmen. Is it net linksom, dan mar rjochtsom. Oant sjen!

Samler: Rients Hijma

Goeie,
Myn namme is Rients Hijma, bin 22 jier en kom út Hallum. Ik studearje de Master Management, Economics and Consumer Studies. Dit is myn fjirde jier by it W.S.S.F.S. Ik bin de samler yn it nije bestjoer Perfoast net ferkeard. As samler bin ik ferantwurdlik foar de interne kommunikaasje nei de kommisjes. Ek ha ik it behear oer it ferieningingsguod. It W.S.S.F.S. is foar my in soart grutte freonegroep. Dat makket dat de aktiviteiten op tiisdei altyd tige gesellich binne.
Ik ha in soart nocht oan ús bestjoerjier mei Perfoast net Ferkeard!

Bysitter: Durk Vellema

No goeie,
Myn namme is Durk Vellema en ik sit no yn myn tredde ier fan myn bachelor Economie en Beleid. It is ek it tredde jier dat ik lid bin fan de dizze prachtige feriening.  Fan it begjin ôf wist ik al reedlik gau dat ik my oanmelden gie by de feriening. Nei myn witten bin ik in echte Klaaiklút en ik mei graach sjen litte dat ik út Fryslân kom. Grutsk fertel ik oan Hollanners hoecht ús taal en kultuer yn inoar stekt. De taak as bysitter like wol geskikt foar my. Ek al ha je net echt in fêst takepakket, je binne  dochs oeral en nergens mei dwaande. Fansels ha ik der in soad nocht yn om der in moai jier fan te meitsjen en hooplik sjoch ik dy as lêzer drekst in kear del kommen!