It Wageningsk Studinte Selskip foar Fryske Stúdzje

Oer ús

Wolkom op de webside fan it Wageningsk Studinte Selskip foar Fryske Stúdzje. Eltse tiisdei is der in smûke aktiviteit yn Wageningen of omkriten. Elts jier is der in Sylwykein yn septimber/oktober en in Krystkongres yn Frjentsjer tusken kryst en âld en nij. Dit yn kombinaasje mei ús susterferieningen Aldgilles út Delft en FFJ Bernlef út Grins. Kom ris del by ús om de sfeer te priuwen. Us slachsin is net foar neat “Om útens dochs thus” en derom sille wy der altiid foar stean dit heech te hâlden.

Skiednis

It Selskip is oprjochte yn 1930 troch Jan Bieuwes fan der Meulen. It W.S.S.F.S. is ofsplitst fan studinteferiening Ceres te Weinum. It wie de earste feriening yn Weinum wer’t manlju en froulju op deselde jûn by inoar weze mochten. Ek mocht der Frysk praat wurde op aktiviteiten. Dit wie net fansels sprekkend yn de tiid fan oprjochting. Troch de tiid hinne hat it Selskip al in soad leden kint.

It bestjoer

It bestjoer soarget derfoar dat de feriening draaiende bliuwt. Der wurde goeie banden holden tusken de susterferienings, studinteferienings yn Weinum en stúdzjeferienings yn Weinum. Ek is der goed kontakt mei it Frysk Boun om Utens. It bestjoer is altiid te berikken foar kontakt mei de feriening. It deistich bestjoer draacht de namme “fan Bûgjen Frjemd”. Mear oer it bestjoer hjir.


Aktiviteiten


Aankomende evenementen