W.S.S.F.S.
It Wageningsk Studinte Selskip foar Fryske Stúdzje

Oer ús

Wolkom op de webside fan it Wageningsk Studinte Selskip foar Fryske Stúdzje, de fryske studinteferieniging fan Wageningen! It hiele kolleezjejier ha wy aktviteiten, meastentiids op de tiisdeis. Kom ris del by ús om de sfeer te priuwen.

Aktiviteiten

Der wurde tal fan aktiviteiten organiseare, sawol ûntspannend, ynformearjend as sportyf. Do kinst fansels oan alle aktiviteiten meidwaan mar dat hoecht net per se. Dat betsjut dat it hiel goed mei oare saken te kombinearen falt. Elts jier is der in Sylwykein yn septimber/oktober en in Krystkongres yn Frjentsjer tusken kryst en âld en nij. Dit yn kombinaasje mei ús susterferieningen Aldgillis út Delft en FFJ Bernlef út Grins.

Skiednis

It Selskip is oprjochte yn 1930 troch Jan Bieuwes fan der Meulen. It W.S.S.F.S. is ôfsplitst fan studinteferiening Ceres te Wageningen. It wie de earste feriening yn Wageningen wer’t manlju en froulju op deselde jûn by inoar weze mochten. Ek mocht der Frysk praat wurde op aktiviteiten. Dit wie net fansels sprekkend yn de tiid fan oprjochting. Troch de tiid hinne hat it Selskip al in soad leden kint.

It bestjoer

It bestjoer soarget derfoar dat de feriening draaiende bliuwt. Der wurde goeie banden holden tusken de susterferienings, studinteferienings yn Weinum en stúdzjeferienings yn Wageningen. Ek is der goed kontakt mei it Frysk Boun om Utens. Mear oer it bestjoer hjir.